Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Multimedia

Więcej filmów wideo »

1% dla Fundacji Dzieci Niczyje

2015-02-16

Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

Zobacz również:

 • 1% dla Fundacji Dzieci Niczyje 2015-02-16

  Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

 • 10 lat Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" 2014-05-03

  Za?o?ona przez Fundacj? Dzieci Niczyje pierwsza w Polsce placówka pomocy dzieciom -- ofiarom przest?pstw -- Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka" -- obchodzi swoje 10. urodziny. Ide? Centrum jest zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom, które do?wiadczy?y przemocy: diagnozy, interwencji, opieki psychologicznej i prawnej, a tak?e -- przes?uchania ma?ych ?wiadków w przyjaznych

 • 10. Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2014-05-03

  Krzywdzenie dzieci w instytucjach, bezpiecze?stwo w Internecie, wsparcie rodziny -- to cz??? tematów jubileuszowej 10. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" , która odby?a si? 21-22 pa?dziernika. Jest to najwi?ksze coroczne wydarzenie zwi?zane z edukacj? profesjonalistów zajmuj?cych si? problemem przemocy wobec najm?odszych. Konferencja po raz 10. zosta?a zorganizowana we wspó?pracy Fundacji Dzieci Niczyje, Ministerstwa Sprawiedliwo?ci oraz Miasta Sto?ecznego Warszawa.

 • 9. Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2012-11-20

  Analiza systemu ochrony dzieci oraz rekomendacje zmian to cele ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw", która odby?a si? 22-23 pa?dziernika 2012 r. w PKiN w Warszawie. Wydarzenie to po raz 9. organizowa?a Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci oraz Miastem Sto?ecznym Warszawa -- Biurem Pomocy i Projektów Spo?ecznych. Tegoroczna konferencja odby?a si? w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

 • 5-lecie Koalicji na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci 2012-02-27

  Pokój prokuratora, komisariat policji, sala s?dowa - w takich miejscach najcz??ciej przes?uchiwani s? ma?oletni. Jak poprawi? sytuacj? najm?odszych, którzy uczestnicz? w tej procedurze? Odpowiedzi na pytanie szukali przedstawiciele Koalicji na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci. Ich spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich odby?o si? 21 lutego br. w Tygodniu Ofiar Przest?pstw. Koalicja powsta?a 5 lat temu z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje.

 • Performance Teatru 6.pi?tro "Nsm 113/2011" dla Fundacji Dzieci Niczyje 2011-12-01

  Krótki spektakl Teatru 6. pi?tro - „Nsm113/2011", z udzia?em Andrzeja Grabowskiego, otworzy? VIII Ogólnopolsk? konferencj? „Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw". Scenariusz spektaklu - histori? m?odej, skrzywdzonej przez doros?ych dziewczyny - napisa?a Jolanta Zmarzlik, dyrektor ds. klinicznych Fundacji Dzieci Niczyje.

  Teatr 6. pi?tro przygotowa? performance dla Fundacji Dzieci Niczyje na zasadzie pro bono.

 • VIII Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2011-11-30

  24 i 25 pa?dziernika 2011 r. odby?a si? VIII Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw". By?o to najwi?ksze i najbardziej oczekiwane wydarzenie 2011 r. zwi?zane z edukacj? profesjonalistów zajmuj?cych si? problemem krzywdzenia najm?odszych. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z konferencji.

 • Fotoprojekt na VIII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2011-11-02

  24-25 pa?dziernika w PKiN podczas VIII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" zrealizowali?my IV edycj? Fotoprojektu. Zapraszamy do obejrzenia.

 • Viviane Reding podczas VIII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2011-10-26

  Viviane Reding - unijna komisarz ds. sprawiedliwo?ci, wymiaru sprawiedliwo?ci i obywatelstwa, powita?a 2500 uczestników VIII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw", organizowanej przez Fundacj? Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci i Miasto Sto?eczne Warszawa - Biuro Polityki Spo?ecznej. Konferencja ta odby?a si? w ramach polskiej Prezydencji w UE w 2011 roku.

  Wi?cej o konferencji: http://dzieckoswiadek.fdn.pl/viii-ogolnopolska-konferencja-pomoc-dzieciom-ofiarom-przestepstw

   

Sponsorzy i partnerzy Fundacji

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014