Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Bezp?atne szkolenia "Jak prowadzi? przes?uchanie dziecka w trybie art.185a i 185b kpk"

Serdecznie zapraszamy na szkolenia:

Jak prowadzi? przes?uchanie dziecka w trybie art.185a i 185b kpk

Cel: pog??bienie przez uczestników wiedzy dotycz?cej dziecka pokrzywdzonego przest?pstwem oraz profesjonalizacja metod prowadzenia efektywnego i przyjaznego przes?uchania ma?oletnich ?wiadków w trybie art. 185a i 185 b kpk

Adresaci: s?dziowie wydzia?ów karnych, prokuratorzy, biegli psycholodzy.

Czas trwania: 9.00 - 17.30 (1 dzie?, 10 godzin dydaktycznych + przerwy)

Termin: do wyboru s? nast?puj?ce terminy szkole?:

23.02.2016 r.

24.02.2016 r.

26.02.2016 r.

Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25, Warszawa

Koszt: nieodp?atnie

Zawarto?? merytoryczna:

- charakterystyka faz rozwojowych dziecka w kontek?cie jego przes?uchania;

- obraz psychologiczny dziecka ofiary/?wiadka przest?pstwa;

- warunki i metody efektywnego i przyjaznego przes?uchania;

- fazy przes?uchania dziecka;

- zasady budowania kontaktu z dzieckiem;

- zasady formu?owania pyta?;

- informowanie dziecka o jego obowi?zkach i prawach.

Zapisy:

- szkolenie w terminie 23.02.2016 r.

www.edukacja.fdn.pl/szkolenia/jak-prowadzic-przesluchanie-dziecka-w-trybie-art.185a-i-185b-kpk-Warszawa-23-lutego-2016.php

- szkolenie w terminie 24.02.2016 r.

www.edukacja.fdn.pl/szkolenia/jak-prowadzic-przesluchanie-dziecka-w-trybie-art.185a-i-185b-kpk-Warszawa-24-lutego-2016.php

- szkolenie w terminie 26.02.2016 r.

www.edukacja.fdn.pl/szkolenia/jak-prowadzic-przesluchanie-dziecka-w-trybie-art.185a-i-185b-kpk-Warszawa-26-lutego-2016.php

 

Szkolenia s? cz??ci? projektu realizowanego dzi?ki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce