Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Bezp?atne szkolenie dla kuratorów s?dowych pn. "Udzia? dziecka w post?powaniu karnym"

Serdecznie zapraszamy na szkolenia:

Udzia? dziecka w procedurze karnej

Cel: pog??bienie przez uczestników wiedzy dotycz?cej dziecka pokrzywdzonego przest?pstwem oraz jego udzia?u w post?powaniu karnym. Prowadz?cy zaprezentuj? tematyk? udzia?u dziecka w czynno?ciach dowodowych oraz reprezentacji ma?oletniego, jak równie? kwestie zwi?zane z psychologicznymi aspekatmi funkcjonowania ma?oletniego pokrzywdzonego.

Adresaci: kuratorzy s?dowi praktykuj?cy w obszarze prawa karnego

Czas trwania: 9.00 - 17.30 (1 dzie?, 10 godzin dydaktycznych + przerwy)

Termin: 18 maja 2016 r.

Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25, Warszawa

Koszt: nieodp?atnie

Zawarto?? merytoryczna:

1. Podstawy psychologii rozwojowej dziecka – perspektywa udzia?u w procedurach karnych:
a) Charakterystyka faz rozwojowych dziecka;
b) Obraz psychologiczny dziecka - ofiary przest?pstwa;
c) Przeciwskazania do udzia?u dziecka w procedurach karnych;
d) Zakres opinii s?dowo-psychologicznej w sprawach karnych z udzia?em dzieci;
e) Rola bieg?ego psychologa w sprawach o czyny na szkod? ma?oletnich.
2. Prawne aspekty udzia?u ma?oletnich w czynno?ciach procesowych:
a) Przes?uchanie ma?oletniego w trybie art. 185a KPK;
b) Udzia? dzieci w innych czynno?ciach procesowych.
3. Psychologiczne aspekty przyjaznego przes?uchania:
a) Czas, miejsce, warunki, etapy realizacji przes?uchania;
b) Zasady nawi?zywania kontaktu z dzieckiem i formu?owania pyta? do niego;
c) Psychologiczne czynniki analizy wypowiedzi dziecka;
d) Kontakt z rodzicem/opiekunem jako element ochrony dziecka w procedurach.
4. Prawne aspekty reprezentacji ma?oletniego pokrzywdzonego:
a) Reprezentacja ma?oletniego pokrzywdzonego (pe?nomocnik, kurator reprezentuj?cy ma?oletniego);
b) Specyfika dzia?ania profesjonalnego pe?nomocnika w sprawach z udzia?em dzieci.

Zapisy:

www.edukacja.fdn.pl/szkolenia/udzial-dziecka-w-procedurze-karnej-warszawa-18-maja-2016.php