Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Bezp?atne szkolenie "Przygotowanie ma?oletnich ?wiadków i ich rodziców/opiekunów do przes?uchania w procedurach karnych"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Przygotowanie ma?oletnich ?wiadków i ich rodziców/opiekunów do przes?uchania w procedurach karnych

Cele: dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie przygotowania dzieci i ich rodziców/opiekunów do udzia?u w przes?uchaniu w procedurach karnych

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonali?ci pracuj?cy z dzie?mi bior?cymi udzia? w procedurach karnych

Termin: 15.12.2015 r., godz. 9.00-16.00

Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25, Warszawa

Koszt:
nieodp?atnie

Czas trwania: 1 dzie?, 8 godzin dydaktycznych + przerwy

Zawarto?? merytoryczna:

- psychologiczny obraz dziecka – ?wiadka oraz ich rodziców/opiekunów

- przepisy prawne reguluj?ce procedur? przes?uchania dziecka

- obszary pracy z dzieckiem w toku przygotowania do przes?uchania

- obszary pracy z rodzicem dziecka uczestnicz?cego w procedurach karnych

- techniki pracy indywidualnej z dzieckiem

- zasady kontaktu profesjonalisty z dzieckiem przygotowywanym do przes?uchania

- techniki pracy grupowej z dzie?mi przygotowywanymi do przes?uchania

- prze?wiczenie konstruowania grup roboczych i podzia?u zada? i kompetencji

Prowadz?cy:

Alicja Budzy?ska - psycholog. Jest bieg?ym s?dowym, wydaje opinie s?dowo-psychologiczne w sprawach z udzia?em dzieci. Od 12 lat pracuje w Fundacji Dzieci Niczyje, gdzie zajmuje si? diagnoz? i terapi? dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla ró?nych grup profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego.

Zapisy:

www.edukacja.fdn.pl/szkolenia/przygotowanie-maloletnich-swiadkow-i-ich-rodzicow-opiekunow-do-przesluchania-w-procedurach-karnych-warszawa-15-grudnia-2015.php

 

 

Szkolenie jest cz??ci? projektu "Dajemy dzieciom si??! - prawa dzieci w procedurach prawnych" realizowanego w ramach projektu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG