Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Child Representation and Participation

Child Representation and Participation to projekt realizowany dzi?ki wsparciu World Childhood Foundation.

Projekt dotyczy reprezentacji ma?oletniego pokrzywdzonego w post?powaniu karnym przez kuratora procesowego. Ma na celu zapewnienie rzetelnego i profesjonalnego wykonywania praw ma?oletnich pokrzywdzonych w post?powaniu karnym, a tak?e zwi?kszenie wiedzy dzieci i rodziców na temat prawid?owej reprezentacji w procesie. Ponadto, celem projektu jest wypracowywanie i popularyzacja standardów pracy kuratora dla ma?oletniego pokrzywdzonego oraz dzia?ania zmierzaj?ce do zmiany prawa w tym zakresie.

W ramach projektu prowadzone s? dzia?ania w zakresie bezpo?redniej pomocy prawnej, wsparcia dla ofiar przest?pstw, a tak?e dzia?ania edukacyjne (szkolenia i publikacje).

Projekt realizowany jest od 2014 r. Obecnie trwa jego druga edycja.

 

 

Projekt „Child Representation and Participation” finansowany jest ze ?rodków World Childhood Foundation.