Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Co si? dzieje podczas rozprawy w s?dzie?

Tak mo?e wygl?da? rozprawa i przes?uchanie w s?dzie

Interaktywna prezentacja "Ma?y ?wiadek w s?dzie" powsta?a we wspó?pracy z YUMMY Factory Sp. z o.o.i pokazuje jak mo?e wygl?da? sprawa s?dowa z udzia?em dziecka wyst?puj?cego w roli ?wiadka.

 
Prezentacja podzielona zosta?a na cztery cz??ci. Trzy pierwsze cz??ci modu?u to krótkie animowane filmy, w których zobaczysz jak rozpoczyna si? rozprawa s?dowa, jak mo?e wygl?da? jej przebieg, wraz z przes?uchaniem dziecka-?wiadka, a tak?e jak wygl?da og?oszenie wyroku przez s?dziego. Ostatnia cz??? modu?u jest interaktywn? prezentacj? osób, które mo?esz w s?dzie spotka?.

 

Aby obejrze? wybran? cz??? kliknij myszk? na odpowiedni obrazek poni?ej:

 

Cz??? 1 - Przed rozpraw?     Cz??? 2 - Przebieg rozprawy z udzia?em dziecka-?wiadka

             Przed rozpraw?                     Zobacz jak wygl?da rozprawa

 

Cz??? 3 - Og?oszenie wyroku     Cz??? 4 - Kogo mo?esz spotka? w s?dzie

Zobacz jak s?dzia og?asza wyrok       Kogo mo?esz spotka? w s?dzie

 

 

Poszczególne prezentacje mo?na równie? pobra? do wykorzystania offline. Pliki w formacie swf mo?na pobra? ze strony klikaj?c prawym przyciskiem myszki na wybrany obrazek i wybieraj?c polecenie "Zapisz element docelowy jako..."
 
Zapisane pliki mo?na  otworzy? w przegl?darce internetowej (IE, FF) bez konieczno?ci po??czenia internetowego, jednak?e niezb?dne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze wtyczki Adobe Flash Player (pobierz wtyczk?). Mo?liwo?? nawigacji prezentacji (pauzowania, przewijania) mo?na uzyska? uruchamiajac j? w np. w programie Media Player Classic (program równie? moze wymagac zainstalowanej wtyczki AFP).

 

* Wszystkie postacie, sytuacje i wydarzenia s? fikcyjne, a ewentualna zbie?no?? nazwisk jest przypadkowa. Tak jednak cz?sto wygl?daj? rozprawy, w których uczestnicz? dzieci.