Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Czynno?? wys?uchania ma?oletniego w nowym Regulaminie Urz?dowania S?dów Powszechnych

Z dniem 30 grudnia 2015 roku wesz?o w ?ycie nowe Rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci Regulamin Urz?dowania S?dów Powszechnych. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci w rozporz?dzeniu poprawi?o wewn?trzn? organizacj? funkcjonowania s?dów powszechnych, a tak?e porz?dek czynno?ci podejmowanych w s?dach i porz?dek urz?dowania organów.

Na szczególn? uwag? zas?uguje zawarte w §154 unormowanie dotycz?ce czynno?ci wys?uchania ma?oletniego w post?powaniu cywilnym. Wskazany przepis stanowi, ?e wys?uchanie ma?oletniego przeprowadza si? (o ile jest to mo?liwe) w przeznaczonym i przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Je?li takiego pomieszczenia nie ma w siedzibie s?du, mo?na przeprowadzi? wys?uchanie tak?e w spe?niaj?cym te warunki pomieszczeniu znajduj?cym si? poza budynkiem s?du, w szczególno?ci wspó?pracuj?c w tym zakresie z organizacjami pozarz?dowymi zajmuj?cymi si? ochron? praw dzieci[1]. Przepis ten nak?ada na s?d obowi?zek dba?o?ci aby wys?uchanie dziecka odbywa?o si? w miejscu odpowiednim i do tego przeznaczonym. Miejsce to powinno zapewnia? dziecku komfort, poczucie bezpiecze?stwa, swobod? wypowiedzi oraz sprzyja? jego koncentracji. Zasadne jest wykorzystanie w tym celu Przyjaznych Pokoi Przes?ucha? Dzieci, w szczególno?ci pomieszcze? posiadaj?cych certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwo?ci oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Dotychczas w niektórych s?dach panowa?a praktyka przeprowadzania czynno?ci wys?uchania w miejscach do tego niedostosowanych a nawet mimo zakazu prawnego – tak?e na sali rozpraw.

W ust?pie drugim omawianego przepisu wprowadzono obowi?zek sporz?dzenia z czynno?ci wys?uchania ma?oletniego jedynie notatki urz?dowej. Zasadnym jest aby notatka zawiera?a: dat? i godzin? przeprowadzenia czynno?ci, warunki wys?uchania, wnioski z rozmowy, które nie odnosz? si? do szczegó?ów wypowiedzi dziecka. Sporz?dzenie notatki urz?dowej z czynno?ci wys?uchania jest niezwykle wa?ne z uwagi na poszanowane dobra dziecka i nie anga?owania go w konflikt rodzicielski. Tym samym zadecydowano, ?e z czynno?ci wys?uchania dziecka nie sporz?dza si? protoko?u ani zapisu obrazu i d?wi?ku.

Wprowadzone rozwi?zania nale?y oceni? jako bardzo pozytywne. Wp?ywaj? na ujednolicenie praktyk odnosz?cych si? do miejsca przeprowadzania i sposobu utrwalania czynno?ci wys?uchania ma?oletniego. Ponadto sprzyjaj? w d??eniu do realizacji prawa dziecka do bycia wys?uchanym w sprawach jego dotycz?cych i jednocze?nie chroni? dobro dziecka.

 


[1] Rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urz?dowania s?dów powszechnych (Dz.U.2015 Poz. 2316)