Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Dla dzieci i m?odzie?y - ofiar i ?wiadków

 • Jaka jest Twoja rola?

  B?dziesz ?wiadkiem. Pewnie, jak ka?dy w nowej sytuacji, troch? si? tym przejmujesz. Mo?liwe, ?e jeszcze nigdy nie by?a?/by?e? w s?dzie, nie wiesz, kogo tam spotkasz i na jakie pytania b?dziesz musia?a/musia? odpowiedzie?. Mo?e nie wiesz te? dok?adnie, co to znaczy by? ?wiadkiem...

  Wi?cej
 • Najcz??ciej zadawane pytania

  Je?eli dr?cz? Ci? jakie? pytania zwi?zane z rol? ?wiadka - mo?e tutaj znajdziesz odpowied?, której szukasz. Mo?esz tak?e zadzwoni? do Opiekuna dziecka - ofiary przest?pstwa lub umówi? si? z nim na spotkanie, podczas którego b?dziesz móg? swobodnie porozmawia? o tym co Ci? niepokoi. 

  Wi?cej
 • Kim jest Opiekun dziecka - ofiary przest?pstwa?

  Opiekun dziecka - ofiary przest?pstwa to osoba, z któr? mo?esz porozmawia? o wszystkim co zwi?zane jest z przes?uchaniem i ca?? procedur? prawn?, w której uczestniczysz, lub b?dziesz bra? udzia?. Opiekun dziecka w Warszawie dost?pny jest  we wtorki, czwartki i pi?tki w godzinach 14:00 - 18:00 pod numerem telefonu (22) 826 80 72.

  Wi?cej
 • Kto jest kim?

  Jednym z Twoich praw jest "prawo wiedzie?, kto b?dzie z Tob? rozmawia? i co b?dzie si? dzia?o podczas spotkania". Tutaj przeczytasz kogo mo?esz spotka? w s?dzie a tak?e przy przes?uchaniu w pokoju przes?ucha?, a tak?e jaka jest rola poszczególnych osób.

  Wi?cej
 • Co si? dzieje podczas rozprawy w s?dzie?

  Je?eli chcesz dowiedzie? si? jak mo?e wygl?da? rozprawa s?dowa z udzia?em dziecka-?wiadka, zapraszamy do obejrzenia specjalnie przygotowanej interaktywnej animacji "Ma?y ?wiadek w s?dzie".

  Wi?cej
 • S?owniczek

  Przygotowali?my dla Ciebie s?owniczek, w którym mo?esz przeczyta? co oznaczaj? niektóre s?owa, z którymi si? ostatnio spotykasz. Je?li co? Ci? niepokoi albo nie jeste? czego? pewna/pewien, zajrzyj do pyta? i odpowiedzi. Pami?taj, ?e zawsze mo?esz porozmawia? o tym, czego si? boisz z doros?ymi, którym ufasz (np. psychologiem).

   

  Wi?cej