Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Dla profesjonalistów

 • Dziecko - ?wiadek

  Dzieci uczestnicz?ce w procedurach prawnych potrzebuj? szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób doros?ych. To ?wiadkowie szczególnej troski.

  Wi?cej
 • Standardy przes?uchiwania

  Standardy opracowane przez Fundacj? Dzieci Niczyje s? rekomendowane przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci.

  Wi?cej
 • Karta Praw

  Karta Praw Dziecka - Ofiary/?wiadka Przest?pstwa powsta?a w odpowiedzi na potrzeb? promowania i poszanowania praw dzieci uczestnicz?cych w post?powaniu karnym. Zosta?a obj?ta patronatem Ministerstwa Sprawiedliwo?ci.

  Wi?cej
 • Przyjazny dziecku pokój przes?ucha?

  Przyjazne warunki przes?uchania pozwol? na zminimalizowanie stresu dziecka oraz u?atwi? zgromadzenie wiarygodnego materia?u dowodowego.

  Wi?cej
 • Przygotowanie dziecka

  W?a?ciwe przygotowanie dziecka do sk?adania zezna? mo?e znacznie przyczyni? si? do z?agodzenia stresu zwi?zanego z uczestnictwem w przes?uchaniu i do zwi?kszenia zdolno?ci ma?ego ?wiadka do sk?adania wiarygodnych zezna?.

  Wi?cej
 • Dobre praktyki w innych krajach

  Poznaj przyk?ady dobrych praktyk przes?uchiwania ma?ych ?wiadków i dbania o ich prawa w innych cz??ciach ?wiata.

  Wi?cej