Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Dla rodziców/opiekunów

 • Gdy Twoje dziecko jest ofiar? przest?pstwa

  Przys?uguj?ce Ci prawa w post?powaniu karnym nieco inaczej kszta?tuj? si? w przypadku, gdy Twoje dziecko jest ?wiadkiem przest?pstwa (np. widzia?o czy s?ysza?o, jak sprawca je pope?nia), a inaczej gdy jest ofiar? przest?pstwa i b?dzie zeznawa? jako pokrzywdzony.

  Wi?cej
 • Gdy Twoje dziecko b?dzie zeznawa? jako ?wiadek

  Twoje dziecko ma by? ?wiadkiem w post?powaniu karnym. Zapewne dla niego jak i dla Ciebie jest to sytuacja nowa i stresuj?ca. ?eby? móg?/mog?a skutecznie chroni? prawa swojego dziecka, powiniene?/powinna? pozna? przys?uguj?ce Ci w post?powaniu karnym uprawnienia.

  Wi?cej
 • S?ownik podstawowych poj??

  Znajdziesz tutaj wyja?nienie wyra?e?, którymi pos?uguj? si? prawnicy w post?powaniu karnym i z którymi mo?esz si? spotka?. Warto je pozna?.

  Wi?cej
 • Wzory pism

  Przedstawiamy wzory pism do wykorzystania w post?powaniu karnym z udzia?em ma?oletnich ?wiadków/pokrzywdzonych.

  Wi?cej