Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

E-learning

Interaktywna prezentacja "Ma?y ?wiadek w s?dzie" powsta?a we wspó?pracy z YUMMY Factory Sp. z o.o. i pokazuje jak mo?e wygl?da? sprawa s?dowa z udzia?em dziecka wyst?puj?cego w roli ?wiadka.

Prezentacja podzielona zosta?a na cztery cz??ci. Trzy pierwsze cz??ci modu?u to krótkie animowane filmy, w których zobaczy? mo?na jak rozpoczyna si? rozprawa s?dowa, jak mo?e wygl?da? jej przebieg, wraz z przes?uchaniem dziecka-?wiadka, a tak?e jak wygl?da og?oszenie wyroku przez s?dziego. Ostatnia cz??? modu?u jest interaktywn? prezentacj? osób, które dziecko-?wiadek mo?e w s?dzie spotka?.

 

Aby obejrze? wybran? cz??? prosz? klikn?? myszk? na odpowiedni obrazek poni?ej. Poszczególne prezentacje mo?na równie? pobra?w formacie swf do wykorzystania offline. Aby to zrobi? wystarczy klikn?? prawym przyciskiem myszki na wybrany obrazek i wybiera? polecenie "Zapisz element docelowy jako..."
 
Zapisane pliki mo?na  otworzy? w przegl?darce internetowej (IE, FF) bez konieczno?ci po??czenia internetowego, jednak?e niezb?dne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze wtyczki Adobe Flash Player (pobierz wtyczk?). Mo?liwo?? nawigacji prezentacji (pauzowania, przewijania) mo?na uzyska? uruchamiajac j? w np. w programie Media Player Classic (program równie? moze wymagac zainstalowanej wtyczki AFP).

 

Cz??? 1 - Przed rozpraw?     Cz??? 2 - Przebieg rozprawy z udzia?em dziecka-?wiadka

             Przed rozpraw?                     Zobacz jak wygl?da rozprawa

 

Cz??? 3 - Og?oszenie wyroku     Cz??? 4 - Kogo mo?esz spotka? w s?dzie

Zobacz jak s?dzia og?asza wyrok       Kogo mo?esz spotka? w s?dzie

 

 

Wszystkie postacie, sytuacje i wydarzenia s? fikcyjne, a ewentualna zbie?no?? nazwisk jest przypadkowa. Tak jednak cz?sto wygl?daj? rozprawy, w których uczestnicz? dzieci.