Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza studentów prawa i psychologii do udzia?u w programie „Opiekun dziecka – ofiary przest?pstwa”

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza studentów prawa i psychologii III-V roku na roczny wolontariat w ramach programu „Opiekuna dziecka-ofiary przest?pstwa”.

 

W ramach wolontariatu przewiduje si?:

  1. wspieranie osób pokrzywdzonych (doros?ych lub nastoletnich), które sk?adaj? zeznania w post?powaniu karnym;  
  2. towarzyszenie pokrzywdzonym na rozprawach w s?dzie karnym;
  3. udzielanie pokrzywdzonym wsparcia i pomocy w sprawach urz?dowych;
  4. udzielanie podstawowej informacji prawnej pokrzywdzonym przest?pstwem.

 

Fundacja zapewnia wolontariuszom:

  1.  cykliczne szkolenia, obejmuj?ce m.in. udzia? dziecka w post?powaniu karnym, ?rodki ochrony pokrzywdzonego, psychologiczne aspekty funkcjonowania pokrzywdzonych;
  2. systematyczn? superwizj?;
  3. mo?liwo?? zdobycia do?wiadczenia i nowych umiej?tno?ci;
  4. wsparcie do?wiadczonego zespo?u prawników i psychologów.

 

Zg?oszenia osób zainteresowanych wolontariatem prosimy przesy?a? do dnia 22 listopada 2015 r. na adres: opiekun@fdn.pl z dopiskiem „Rekrutacja”. Prosimy o przes?anie CV.