Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

I edycja kampanii

W 2003r. Sejm RP ustanowi? dzie? 22 lutego Dniem Ofiar Przest?pstw. Ka?dego roku tego dnia Ministerstwo Sprawiedliwo?ci oraz instytucje i organizacje dzia?aj?ce na rzecz ofiar przest?pstw podejmuj? inicjatywy zwi?zane z pomoc? osobom pokrzywdzonym.

W 2004r. Fundacja Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwo?ci zaingurowa?y ogólnopolsk? kampani? spo?eczn? "Dziecko - ?wiadek szczególnej troski". Podstawowym za?o?eniem kampanii by?o zwi?kszenie wra?liwo?ci profesjonalistów uczestnicz?cych w w interwencji prawnej oraz pomagaj?cym dzieciom - ofiarom przest?pstw (s?dziów, prokuratorów, policjantów, psychologów - bieg?ych s?dowych) ma specyficzn? sytuacj? dziecka w post?powaniu karnym oraz podniesienie ich kompetencji zwi?zanych z przes?uchiwaniem dziecka.

Przekaz kampanii:

Plakat I edycji kampanii

 

Podj?te dzia?ania:

Dzi?ki wspó?pracy z Komend? G?ówn? Policji oraz Ministerstwem Sprawiedliwo?ci w komisariatach policji, rejonowych prokuraturach i s?dach zawis?y plakaty "Wysoki S?dzie, boj? si?".

  • We wspó?pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci, Centrum Szkolenia Policji i Mazowieckim Centrum Pomocy Spo?ecznej organizowano szkolenia dla s?dziów, prokuratorów, policjantów i psychologów-bieg?ych s?dowych.
  • Jesieni? w Warszawie odby?a si? ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw", która pomog?a zaprezentowa? i upowszechni? standardy post?powania z dzieckiem-?wiadkiem w procedurach karnych.
  • Do profesjonalistów uczestnicz?cych w procedurach karnych adresowane by?y równie? publikacje - ksi??ki, broszury i specjalnie wydany z okazji kampanii numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, które dystrybuowano w czasie szkole?, konferencji i rozes?ano do instytucji wymiaru sprawiedliwo?ci. W ramch kampanii wydane zosta?y m.in.:

 

Prawo ofiar przest?pstw  Id? do s?du  Kwartalnik Nr 6 2004

 

  • Adresatami kampanii byli równie? rodzice i opiekunowie dzieci, które ze wzgl?du na do?wiadczone krzywdy wyst?puj? w roli ?wiadka w procesie dochodzenia i post?powania s?dowego. To oni, jako osoby najbli?sze dziecku, ciesz?ce si? jego zaufaniem, odgrywaj? najwa?niejsz? rol? w dla dziecka chwilach uczestniczenia w przes?uchaniu prokuratorskim lub s?dowym. Ich zadaniem jest przygotowanie dziecka do kontaktu z funkcjonariuszami instytucji wymiaru sprawiedliwo?ci i nowej, budz?cej obawy sytuacji. Cz?sto jednak sytuacje kontaktu z tymi instytucjami s? nowe, nieznane i trudne dla samych rodziców, który nie znaj? litery prawa, przebiegu procedur prawnych, czasem nie s? ?wiadomi tego, co przezywa ich dziecko i jak chroni? je przez stresem. Dla nich w?a?nie opracowana zosta?a broszura Gdy dziecko jest ?wiadkiem w s?dzie.

Gdy dziecko...

Pozostali partnerzy:

  • Program Phare - Rozwój Spo?ecze?stwa Obywatelskiego
  • Internet ART
  • VA Strategic Communication
  • ZEFA Visual Media Polska Sp. z o.o.

 

W 2006 roku kampania zosta?a zaadaptowana we szystkich krajach projektu 'Dzieci?stwo bez Krzywdzenia' (Bu?gari?, Litw?, ?otw?, Macedoni?, Mo?dow? oraz Ukrain?), a plakaty by?y eksponowane na komisariatach, policji, w s?dach i prokuraturach. Czytaj wi?cej >>