Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

II edycja kampanii

W dniu 10 pa?dziernika 2007r. podczas konferencji prasowej Fundacja Dzieci Niczyje oraz Ministerstwo Sprawiedliwo?ci oficjalnie zainaugurowa?y drug? edycj? kampanii "Dziecko - ?wiadek szczególnej troski"

Oprócz kontynuacji osi?gni?? poprzedniej kampanii,  po?o?ono nacisk na wszechstronne przygotowanie dziecka do wyst?pienia w roli ?wiadka, obejmuj?c u?wiadamianie potrzeby pomocy nie tylko w trakcie procedur prawnych, ale tak?e przed nimi i po ich zako?czeniu - i to zarówno w?ród profesjonalistów jak i rodziców i opiekunów.
W 2007 r. kampania skupi?a si? tak?e na tzw. „przyjaznych pokojach”- podnoszeniu standardów pokoi ju? istniej?cych i zach?caniu do tworzenia nowych.

Kampania rozpocz??a si? we wszystkich krajach projektu w listopadzie 2010 roku. Materia?y informacyjne (plakaty, ulotki) zosta?y rozdystrybuowane pomi?dzy funkcjonariuszy policji, prokuratorów, s?dziów oraz specjalistów zajmuj?cych si? dzie?mi-ofiarami lub dzie?mi-?wiadkami przest?pstw. Partnerami kampanii by?y m.in. Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Rzecznik Praw Cz?owieka w Bu?garii, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci i Prokuratura Generalna w Mo?dowie, Ministerstwo ds. Rodziny, M?odzie?y i Sportu na Ukrainie, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci i Rzecznik Praw Dziecka na Litwie oraz inne organizacje pozarz?dowe.

Kampania trwa?a do marca 2008r, a realizowana by?a m.in. we wspó?pracy z Koalicj? na Rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci.

 

Przekaz kampanii:

Wizerunek II edycji kampanii

W ramach II edycji kampanii prowadzono:

 

Dzia?ania wydawnicze*:
  • Publikacje dla profesjonalistów - poradniki „Jak przes?uchiwa? dziecko”, Przyjazne przes?uchanie dzieci

I wydanie "Jak przes?uchiwa? dziecko"  Przyjazne przes?uchanie dziecka

  • Publikacje dla dzieci-?wiadków i cz?onków ich rodzin – broszury „B?d? ?wiadkiem w s?dzie”, „Gdy Twoje dziecko jest ?wiadkiem w s?dzie

B?d? ?wiadkiem

  • Kalendarz ?cienny z przekazem kampanii
Dzia?ania szkoleniowe:
  • Szkolenia s?dziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i kuratorów.
  • Klub Bieg?ego Psychologa - wymiana do?wiadcze? i poszerzanie wiedzy psychologów w zakresie opiniowania s?dowego i przes?uchiwania dzieci.
  • Szkolenia dla organizacji powo?uj?cych nowe pokoje przes?ucha? dzieci.
Popularyzowanie standardów przyjaznych pokojów przes?ucha? dzieci.
  • Nagradzanie pokojów spe?niaj?cych standardy.
Stron? internetow? www.dzieckoswiadek.pl - ?ród?o informacji dla profesjonalistów, rodziców i opiekunów oraz dla samych dzieci-?wiadków.

 

* Wi?kszo?? publikacji dost?pna jest do pobrania w formacie pdf TUTAJ.


Partnerzy kampanii:

  • Cz?onkowie Koalicji na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci
  • Kampania w 2007 r. finansowana by?a ze ?rodków Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Pozarz?dowych oraz Funduszu NGO.

 

W roku 2010 podobna kampania zosta?a zrealizowana w 5 krajach Europy Wschodniej >>