Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

II Ogólnopolski Dzie? Praw Dziecka

20 listopada br. przypada 26. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu obchodzony jest równie? II Ogólnopolski Dzie? Prawa Dziecka, który przypomina o szczególnej roli Polski w tworzeniu ?wiatowego systemu ochrony praw dziecka. W 1978 roku Polska przedstawi?a projekt Konwencji Komisji Praw Cz?owieka ONZ. Konwencja Praw Dziecka zosta?a przyj?ta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku. Nazywana jest konstytucj? praw dziecka, jej ide? jest traktowanie dziecka jako obywatela oraz jako podmiotu prawa oraz respektowanie praw, które przys?uguj? ka?demu cz?owiekowi.

Ogólnopolski Dzie? Praw Dziecka to dzie?, podczas którego zwracamy szczególn? uwag? na dzieci w kontek?cie przys?uguj?cych im praw. Dzie? ten stanowi szczególn? okazj? do organizowania w placówkach edukacyjnych ciekawych dyskusji, konkursów i zabaw maj?cych na celu u?wiadomienie dzieciom, ?e maj? swoje prawa i powinny wiedzie? w jaki sposób z nich korzysta?. Natomiast doros?ym przypomina si?, ?e musz? tych praw zawsze przestrzega?.

,,Prawa cz?owieka rozpoczynaj? si? od praw dziecka, pami?tajmy o tym ?eby ich nie warunkowa?, ?eby ich przestrzega?, ?eby m?odego cz?owieka ju? dzisiaj nauczy? asertywno?ci, empatii, odpowiedzialno?ci za siebie i drugiego cz?owieka!” – z przemówienia Rzecznika Praw Dziecka o obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

 

Na podstawie:

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/20-listopada-ogolnopolskim-dniem-praw-dziecka

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-20-listopada