Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

III edycja kampanii

3 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci Minister Sprawiedliwo?ci - Krzysztof Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje - Monika Sajkowska oraz Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak oficjalnie zainaugurowali trzeci etap kampanii "Dziecko-?wiadek szczególnej troski".

Has?o "B?d? przes?uchany/a" mia?o na celu podkre?lenie podmiotowo?ci dziecka ?wiadka i jego prawa do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach zwi?zanych z uczestniczeniem w procedurach karnych. Poza kontynuacj? osi?gni?? z pierwszego i drugiego etapu, podczas III edycji nacisk po?o?ono na sposób prowadzenia przes?uchania. Szczególnie promowano Kart? Praw Dziecka ?wiadka/Ofiary Przest?pstwa. Kampania realizowana by?a do ko?ca roku 2010.

 

Przekaz kampanii:

   Plakat III edycji kampani - w wersji "ch?opiec"Plakat III edycji kampani - w wersji "dziewczynka"

W ramach III edycji kampanii prowadzono:

 

Dzia?ania wydawnicze*:

Materia?y informacyjne o kampanii

 • plakaty A2 w wersji "ch?opiec" i "dziewczynka"

 • oraz ulotka a5 z podstawowymi informacjami o kampanii

Publikacje dla profesjonalistów 

 • w ramach kampanii kontynuowano dystrubucj? poradnika "Jak przes?uchiwa? dziecko?" Alicji Budzy?skiej, b?d?cego zestawieniem praktycznych uwag dotycz?cych organizowania i przeprowadzania przes?uchania dzieci oraz  "Dziecko pod parasolem prawa" autorstwa Emilii Naumann i Jolanty Zmarzlik, który zawiera min. podstawe akty prawne zwi?zane z problemem krzywdzenia dzieci, mo?lwio?ci interwencji oraz kwestie zwi?zane z post?powaniem s?dowym, a tak?e wzrory pism procesowych.

Jak przes?uchiwa? dziecko  Dziecko pod parasolem prawa

 • opracowano i wydano Nr 1 (30) 2010 kwartalnika "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.",  po?wi?cony w ca?o?ci tematyce udzia?u ma?oletnich ?wiadków w procedurach karnych - "Dziecko - ?wiadek szczególnej troski"

Kwartalnik nr 1(30) 2010

 • w layoucie kampanii wydano równie? Kart? Praw Dziecka Ofiary/?wiadka Przest?pstwa, która powsta?a w odpowiedzi na potrzeb? promowania i poszanowania praw dzieci uczestnicz?cych w post?powaniu karnym (format a4, dwustronny druk)

Karta - ok?adka Karta - tekst

 • a tak?e "Standardy dotycz?ce przes?uchiwania ma?oletnich ?wiadków w trybie art. 185 a i 185 b k.p.k.", powsta?e w konsultacji z Rad? Ekspertów ds. Ochrony Dzieci - Ofiar Przest?pstw oraz Koalicj? na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci (format a4).
 • Standardy - ok?adka

Publikacje dla dzieci-?wiadków i ich rodziców/opiekunów

 • wydano ulotk? "Jeste? ?wiadkiem - masz prawo" - b?d?c? opracowaniem i zestawieniem podstawowych praw, jakie przys?uguj? dziecku w post?powaniu karnym w my?l art. 185a i b kpk. oraz kontynuowano dystrybucj? poradnika "B?d? ?wiadkiem w s?dzie", który po raz pierwszy wydana zosta?a w 2007 roku podczas II edycji kampanii, a adresowany jest do dzieci i m?odzie?y w wieku 10-15 lat, które przygotowuj? si? do roli ?wiadka

  Ulotka "Jeste? ?wiadkiem..." B?d? ?wiadkiem   

 • oraz poradnik stworzony na wzór broszury, wydanej podczas I edycji kampanii "Gdy dziecko jest ofiar? przest?pstwa" - adresowany do rodziców/opiekunów dzieci do 15. roku ?ycia, b?d?cych ofiarami i ?wiadkami przest?pstw z u?yciem przemocy wykorzystania seksualnego oraz przemocy domowej, a zawieraj?cy podstawowe informacje prawne i przepisy oraz wzory najbardziej przydatnych pism procesowych, a tak?e pomocne informacje, jak nale?y wspiera? dziecko w tak trudnym okresie

Gdy dziecko... - 2010

 • Kalendarz ?cienny z przekazem kampanii

Dzia?ania edukacyjne
 • 16-godzinne interdyscyplinarne szkolenie dla s?dziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, bieg?ych psychologów z zakresu przyjaznego przes?uchania dziecka
Dzia?ania promocyjne
 • banner flash do umieszczenia na stronie www

Partnerzy kampanii:

 • Fundacja BRE Banku

 • Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwo?ci, Wolno?ci i Bezpiecze?stwa w ramach programu "Prevention of and Fight against Crime"

 • Program ograniczania przest?pczo?ci i aspo?ecznej zachowa? "Razem Bezpieczniej"

 • Koalicja na rzecz Przyjanzego Przes?cuhwiania Dzieci

 

* Wi?kszo?? publikacji dost?pna jest do pobrania w formacie pdf TUTAJ.