Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Informacje ogólne

Przyjazny dziecku pokój przes?ucha? to miejsce, w którym dziecko wyst?puj?ce w roli ?wiadka b?dzie czu?o si? komfortowo.

Tworzenie takiego miejsca to aran?acja przestrzeni, dobór odpowiedniego wyposa?enia i kolorystyki. Wa?ne jest, by by?o to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby dziecka; takie, które zminimalizuje stres zwi?zany z rol? ?wiadka b?d? uczestnika rozprawy s?dowej i u?atwi uzyskanie od dziecka wiarygodnego materia?u dowodowego podczas przes?uchania. 

Szczególne wa?ne jest to aby w pokoju, w którym dziecku sk?ada zeznania nie znajdowa?y si? w widocznym miejscu (np. pó?kach, pod?odze, fotelach) ?adne zabawki – mog? by? one wy??cznie schowane i udost?pniane dziecku jedynie w wyj?tkowych/uzasadnionych okoliczno??iach.  Zabawki powinny zosta? wyeliminowane z pokoju przes?ucha? – np. na rzecz poczekalni, czy te? innego miejsca, gdzie ma?y ?wiadek oczekuje na przes?uchanie. W pokoju przes?ucha? powinny znajdowa? si?  natomiast materia?y pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka –  kredki, papier.

Pierwszy przyjazny pokój przes?ucha? dla dzieci Fundacja uruchomi?a w swojej siedzibie przy ul. Walecznych. Obecnie taki pokój funkcjonuje w placówce Fundacji po drugiej stronie Wis?y - Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej przy ul. Mazowieckiej 12 lok.25 (czytaj wi?cej >>).

W 2008 roku, w ramach Koaliacji na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci, uruchomiono procedur? ceryfikowania miejsc przes?uchiwania dzieci. Miejsce spe?niacj? standardy oraz warunki okre?lone w Rozporz?dzeniue Ministra Sprawiedliwo?? z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przes?uchania przeprowadzonego w trybie okre?lonym w art. 185a-185c Kodeksu post?powania karnego oraz wytycznych "Jak zorganizowa? i wyposa?y? Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci?" otrzymuj? certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwo?ci oraz stosown? plakietk? (czytaj wi?cej >>).

 

 

      Plakietka certyfikowanego pokoju