Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Informacje ogólne

Ma?oletni pokrzywdzony nie mo?e samodzielnie wykonywa? swoich praw w post?powaniu karnym. W zwi?zku z tym zwykle wykonuje je przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której sta?? piecz? pokrzywdzony pozostaje (art. 51 § 2 KPK). Przedstawicielami ustawowymi ma?oletniego s? rodzice, którzy sprawuj? nad nim w?adz? rodzicielsk?. Przedstawicielem takim mo?e by? tak?e opiekun prawny dziecka, ustanawiany, gdy rodzice nie ?yj? lub gdy nie przys?uguje im w?adza rodzicielska.

W sytuacji, gdy jeden z rodziców jest osob? podejrzan? o pope?nienie przest?pstwa na szkod? dziecka, drugi z rodziców nie mo?e wykonywa? praw dziecka w post?powaniu karnym. Jego miejsce zajmuje wówczas kurator procesowy dla ma?oletniego pokrzywdzonego.

Kurator dla ma?oletniego pokrzywdzonego to osoba wyznaczona przez s?d opieku?czy w celu reprezentacji dziecka w post?powaniu karnym. Wykonuje on wszystkie uprawnienia pokrzywdzonego w post?powaniu, np. sk?ada ?rodki odwo?awcze czy te? sk?ada wnioski dowodowe.

W praktyce na kuratorów dla ma?oletnich powo?ywani s? adwokaci, radcowie prawni, kuratorzy zawodowi. Mo?e si? tak?e zdarzy?, ?e tak? osob? b?dzie cz?onek dalszej rodziny czy profesjonalista pracuj?cy z dzieckiem (np. psycholog).