Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Informacje ogólne

Zgodnie z art.12 Konwencji o prawach dziecka oraz Konstytucji RP dziecko ma prawo do swobodnego wyra?ania w?asnych pogl?dów we wszystkich sprawach go dotycz?cych. Ten zapis ma zastosowanie tak?e w sytuacjach post?powania cywilnego dotycz?cego m?odego cz?owieka (art. 216 ze zn.1 i 576§2 kpc). W praktyce oznacza to, ?e s?d, przed podj?ciem decyzji dotycz?cej losów dziecka, powinien osobi?cie pozna? jego stanowisko i wzi?? je pod uwag? przy rozstrzyganiu. Celem czynno?ci wys?uchania jest uwzgl?dnienie w postanowieniach s?du najlepiej poj?tego interesu konkretnych dzieci.

Wys?uchanie opiera si? na prowadzeniu rozmowy w sposób odpowiadaj?cy mo?liwo?ciom dziecka. Jego podstawow? zasad? jest, aby nie obci??a? m?odego cz?owieka poczuciem odpowiedzialno?ci za rozstrzygni?cia s?du oraz nie wik?a? go w tocz?ce si? wokó? sprawy konflikty (np. mi?dzy opiekunami). Dzieci mog? by? wys?uchiwane przez s?d we  wszystkich sprawach cywilnych – np. w sprawach zwi?zanych z ustalaniem kontaktów z rodzicami, w?adzy rodzicielskiej, miejsca pobytu, orzeczenia i rozwi?zania przysposobienia czy przeniesienia z placówki opieku?czo-wychowawczej lub rodziny zast?pczej. 

Wys?uchanie jest szczególn? czynno?ci? s?u??c? temu, aby s?d zapozna? si? ze stanowiskiem dziecka i na tej podstawie - stosownie do okoliczno?ci, rozwoju umys?owego, stanu zdrowia i stopnia dojrza?o?ci dziecka – uwzgl?dni? jego zdanie i rozs?dne ?yczenia. Wys?uchanie daje mo?liwo?? bezpo?redniego kontaktu s?dziego z dzieckiem, lepszego poznania jego potrzeb i uwzgl?dnienia jego opinii. Warto podkre?li?, ?e wys?uchanie – w odró?nieniu od przes?uchanie - nie jest czynno?ci? dowodow?. 

Przebieg wys?uchania nie podlega utrwaleniu
w protokole ani za pomoc? sprz?tu audiowizualnego.
2. Z przebiegu wys?uchania trybie art. 157 § 3 kpc
oraz § 154 ust. 2 rozporz?dzenia Ministra Sprawiedliwo?ci
z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin
urz?dowania s?dów powszechnych sporz?dza
si? notatk?.
Przebieg wys?uchania nie podlega utrwaleniu w protokole ani za pomoc? sprz?tu audiowizualnego. Z przebiegu wys?uchania trybie art. 157 § 3 kpc oraz § 154 ust. 2 rozporz?dzenia Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urz?dowania s?dów powszechnych sporz?dza si? notatk?.

Wys?uchanie powinno odbywa? si? poza sal? rozpraw s?du. Wskazane jest wykorzystanie w tym celu Przyjaznych Pokoi Przes?ucha? Dzieci, w szczególno?ci pomieszcze? posiadaj?cych certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwo?ci oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Prowadzenie czynno?ci w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha? Dzieci odbywa si? bez u?ycia sprz?tu audiowizualnego. Wys?uchanie mo?e by? przeprowadzone w innym miejscu, w szczególno?ci znajduj?cym si? w budynku s?du lub organizacji pozarz?dowej zajmuj?cej si? ochron? praw dzieci. Miejsce to powinno zapewnia? dziecku poczucie bezpiecze?stwa, swobod? wypowiedzi oraz sprzyja? jego koncentracji.