Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Kampania - podstawowe informacje

Organizatorzy:

 

Fundacja Dzieci Niczyje  Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

Ods?ony:

 • 2004 r. - "Wysoki s?dzie, boj? si?"
 • 2007 r. - "Wysoki s?dzie, mam prawo si? nie ba?"
 • 2010 r. - "B?d? przes?uchana/y"

G?ówne cele kampanii:

 • uwra?liwianie na specyficzn? sytuacj? dziecka w post?powaniu karnym;
 • rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych;
 • podnoszenie kompetencji i wra?liwo?ci grup zawodowych zajmuj?cych si? przes?uchiwaniem dzieci; profesjonalizacja metod przes?uchiwania dzieci;
 • rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla ma?ych ?wiadków i cz?onków ich rodzin;
 • rozpowszechnianie idei przyjaznego przes?uchiwania dzieci - ofiar i ?wiadków przest?pstw.

Adresaci:

 • profesjonali?ci, uczestnicz?cy w procedurach prawnych z udzia?em dzieci (s?dziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, biegli psycholodzy),
 • rodzice i opiekunowie dzieci-?wiadków,
 • dzieci uczestnicz?ce w procedurach prawnych.

Przekazy, materia?y:

 • plakaty,
 • ulotki,
 • publikacje (min. poradniki, broszury),
 • baner internetowy.

Podejmowane dzia?ania:

 • informacja i promocja;
 • edukacja (szkolenie, udzia? w konferencjach);
 • dystrybucja materia?ów kampanijnych;
 • inicjatywy lokalne podejmowane przez sie? realizatorów kampanii.

Czas realizacji:

 • luty - grudzie?
 • co 3 lata

Partnerzy:

VA Strategic Communications    Koalicja na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci