Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Koalicja na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci

Logo Koalicji22 lutego 2007r. w Dniu Ofiar Przest?pstw z inspiracji Fundacji Dzieci Niczyje zawi?za?a si? Koalicja na Rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci. Do udzia?u w Koalicji zaproszone zosta?y instytucje prowadz?ce przes?uchania ma?ych ?wiadków (prokuratury, s?dy) oraz prowadz?ce pokoje przes?ucha? dzieci?cych (policja, placówki pomocowe, organizacje pozarz?dowe i in.), a tak?e profesjonali?ci, uczestnicz?cy w procedurach prawnych z udzia?em dzieci.  

Obecnie Koalicja liczy ju? 265 cz?onków (zobacz pe?n? list? Koalicjantów >>).

Cele koalicji:

  • Zapewnienie ochrony w post?powaniu karnym dzieciom-ofiarom przest?pstw poprzez zmian? praktyki przes?uchiwania dzieci - tworzenie przyjaznych pokoi przes?ucha? oraz wsparcie dziecka i jego opiekunów.
  • Podnoszenie kompetencji profesjonalistów (s?dziów, prokuratorów, policjantów, bieg?ych s?dowych) uczestnicz?cych w interwencji prawnej i przes?uchaniach dzieci oraz pomagaj?cych dzieciom - ofiarom przest?pstw. Zwi?kszenie wra?liwo?ci ww. grup profesjonalistów na specyficzn? sytuacj? dziecka w post?powaniu karnym.

W ramach wspó?pracy  z koalicjantami m.in.:

  • W 2007 roku wypracowano standardy funkcjonowania i wyposa?enia pokoi przes?ucha? dzieci. (wi?cej >>)
  • Stworzono sie? realizatorów kampanii „Dziecko - ?wiadek szczególnej troski", w ramach której dystrybuowane s? przekazy kampanijne, wydawnictwa, s?u??ce doskonaleniu praktyki przes?ucha? dzieci i wspierania dzieci-?wiadków oraz ich opiekunów prawnych, a tak?e podejmowane i inicjowane inne dzia?ania, maj?ce na celu szerzenie wiedzy o prawach ma?ych ?wiaków. (wi?cej >>)
  • Uruchomiono te? procedur? certyfikowania funkcjonuj?cych pokoi przes?ucha? ze wzgl?du na zgodno?? z wypracowanymi standardami. Koalicjanci wzi?li czynny udzia? w weryfikowaniu zg?aszanych pokoi. Cz??? instytucjonalnych Koalicjantów, prowadz?cych pokoje przes?ucha? dla dzieci zg?osi?o równie? swoje pokoje do udzia?u w tej procedurze i znaczna cz??? uzyska?a ju? Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przes?ucha? Dzieci.(wi?cej >>)
  • W 2009 roku w wyniku prowazonych konsultacji opracowano Kart? Praw Dziecka - Ofiary/?wiadka Przest?pstwa.
    (wi?cej >>)
  • W 2010 roku konsultowano Standardy dotycz?ce przes?uchiwania ma?oletnich ?wiadków w trybie art. 185a i 185 b k.p.k., które swoj? inauguracj? mia?y podczas VII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" (wi?cej >>)

 

W sprawach Koalicji mo?na kontaktowac si? z nami pisz?c na adres mailowy koalicjappd@fdn.pl.

 

Zapraszamy do udzia?u w Koalicji!

 

Jak przyst?pi? do Koalicji na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci? >>