Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw"

Konferencj? „Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw”  Fundacja Dzieci Niczyje organizuje od 2004 roku we wspó?pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci i Urz?dem m.st. Warszawy.

Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" organizowana jest co roku, w pa?dzierniku, w Pa?acu Kultury i Nauki w Warszawie.

Tematem przewodnim konferencji jest pomoc dzieciom, które do?wiadczy?y ró?nych form przemocy i wykorzystywania, a tak?e ochrona praw dzieci, które uczestnicz? w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiaj? modelowe rozwi?zania zapobiegania przest?pstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotycz?ce problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane s? tak?e projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom-ofiarom przest?pstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotycz?ce tej problematyki. Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wyk?ady i warsztaty w mniejszych grupach.

Co roku w konferencji uczestniczy oko?o 550 profesjonalistów z terenu ca?ego kraju, stykaj?cych si? w swojej pracy zawodowej z dzie?mi – ofiarami przemocy.

 

 

Do tej pory odby?y si?:

 

 

 

 

Organizacj? konferencji wspó?finansuj?:

Logo FDN       Logo MS    Biuro Polityki Spo?ecznej Urz?du M.St. Warszawy

 

 

 

* Licencji na zdj?cie ch?opca, wykorzystane jako g?ówny element graficzny w oprawie wizualnej konferencji w latach 2004-2010, udzieli?a agencja fotograficzna FotoChannels Sp. z o.o.

© FotoChannels.com/corbis/Emely