Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Literatura

  • Drab D., Kilka s?ów o reprezentacji dziecka w procedurze karnej i cywilnej, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” vol 11 nr 2, 2011.
  • Horna M., Kurator reprezentuj?cy ma?oletniego pokrzywdzonego w procesie karnym – wybrane zagadnienia proceduralne, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”  nr 1, 2014.
  • J?drejek G., Kodeks rodzinny i opieku?czy. Pokrewie?stwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61(7)-144(1), LEX, 2014.
  • Kolendowska-Matejczuk M., Kurator procesowy dla ma?oletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybuna?u Konstytucyjnego, „Prokuratura i Prawo” vol 13 nr 4, 2015.
  • Krawiec A. Z., Kurator jako podmiot reprezentuj?cy ma?oletniego pokrzywdzonego w post?powaniu karnym, „Prawo i Prokuratura” nr 11, 2013.
  • Mierzwi?ska - Lorencka J., Poj?cie dziecka ?wiadka i dziecka pokrzywdzonego, (w:) Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, LEX/el. 2012.
  • Paprzycki L. K. (red.), Grajewski J., Steinborn S., Komentarz aktualizowany do art. 1-424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post?powania karnego (Dz.U.97.89.555), LEX/el., 2015.
  • Trocha O., Kurator procesowy dla ma?oletniego pokrzywdzonego, „Na Wokandzie” nr 21, 2014.