Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Literatura

Fundacja Dzieci Niczyje opracowa?a specjalny numeru kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” zawieraj?cego eksperckie artyku?y na temat problematyki wys?uchania dziecka. W publikacji znajduj? si? nast?puj?ce artyku?y:

Aspekty prawne wys?uchania dziecka w post?powaniu cywilnym - dr Jerzy S?yk 

Opracowanie po?wi?cone jest instytucji wys?uchania dziecka w post?powaniu cywilnym. Autor analizuje ten instrument prawny w perspektywie ró?nych form udzia?u dziecka w post?powaniu s?dowym. Dokonuje przegl?du unormowa? prawa mi?dzynarodowego oraz Konstytucji RP. G?ówna cz??? opracowania dotyczy przepisów Kodeksu post?powania cywilnego normuj?cych wys?uchanie dziecka w post?powaniu procesowym oraz nieprocesowym. W szczególno?ci omówione zosta?y pojawiaj?ce si? w pi?miennictwie kontrowersje dotycz?ce obligatoryjnego charakteru wys?uchania dziecka oraz sposobu jego przeprowadzenia. Autor staje na stanowisku, ?e decyduj?ca o przeprowadzeniu wys?uchania powinna by? dokonana przez s?dziego ocena zdolno?ci dziecka do wzi?cia udzia?u w tej czynno?ci. Powinna ona uwzgl?dnia? jego rozwój umys?owy, stan zdrowia i stopie? dojrza?o?ci dziecka. Rozwa?ania uzupe?nione zosta?y prezentacj? dotychczasowych ustale? empirycznych w zakresie omawianej instytucji prawnej

Wys?uchanie dziecka w post?powaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna - Alicja Budzy?ska

Z psychologicznej perspektywy wys?uchanie jest szczególn? form? interakcji mi?dzy doros?ym a dzieckiem. Jest trudn? rozmow? zarówno dla s?dziego, jak i ma?oletniego. Wys?uchanie wymaga od s?dziego wiedzy psychologicznej niezb?dnej do nawi?zywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem znajduj?cym si? w trudnej, konfliktowej sytuacji rodzinnej. Artyku? przedstawia propozycje takiego przeprowadzenia wys?uchania, aby umo?liwi?o ono s?dziemu pozyskanie wa?nych dla rozstrzygni?cia post?powania informacji na temat ma?oletniego i jego potrzeb, a równocze?nie nie wik?a?o dziecka w konflikt rodziców, nie obci??a?o go poczuciem odpowiedzialno?ci za decyzje s?dziego i nie stanowi?o do?wiadczenia urazowego.

Udzia? dzieci w post?powaniu o ograniczenie w?adzy rodzicielskiej – raport z bada? aktowych - r.pr Olga Trocha

W artykule przedstawiono wyniki bada? aktowych dotycz?cych udzia?u ma?oletnich w post?powaniu o ograniczenie w?adzy rodzicielskiej. Badania zosta?y przeprowadzone przez Fundacj? Dzieci Niczyje w 2015 i 2016 r. w czterech wybranych s?dach rejonowych. Ich celem by?o zbadanie, jak w tego typu sprawach realizowane jest prawo dziecka do wyra?enia opinii we w?asnej sprawie.

„Bo s?d jest taki wa?ny” – do?wiadczenia dzieci uczestnicz?cych w czynno?ci wys?uchania. Raport z badania jako?ciowego - Agnieszka B?k

W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania jako?ciowego dotycz?cego do?wiadcze? i opinii dzieci na temat czynno?ci wys?uchania przez s?d. Wys?uchanie stanowi szczególn? czynno??, która ma s?u?y? temu, aby s?d zapozna? si? ze stanowiskiem dziecka i podejmuj?c decyzj? wzi?? pod uwag? jego zdanie i rozs?dne ?yczenia. Regulacje w prawie polskim w tym zakresie wynikaj? ze zobowi?za? na?o?onych m.in. przez artyku? 12 Konwencji o prawach dziecka. Cele szczegó?owe badania obj??y: diagnoz? do?wiadcze? dzieci dotycz?cych samej czynno?ci wys?uchania, diagnoz? przygotowania dzieci do udzia?u w czynno?ci wys?uchania, poznanie odczu?, emocji, a w szczególno?ci obaw dzieci zwi?zanych z uczestnictwem w czynno?ci wys?uchania. Wyniki pozwoli?y pog??bi? wiedz? na temat uwarunkowa? wp?ywaj?cych na przebieg czynno?ci wys?uchania, a tak?e pokaza?y, ?e dzieci nie s? wystarczaj?co poinformowane o przys?uguj?cych im prawach.

Pliki do pobrania