Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Oferta szkoleniowa

Fundacja Dzieci Niczyje opracowa?a ofert? szkoleniow? dla s?dziów wydzia?ów rodzinnych i nieletnich oraz s?dziów wydzia?ów cywilnych dotycz? problematyki wys?uchania dziecka w post?powaniu cywilnym, w tym psychologicznych aspektów tej czynno?ci.

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie prowadzenia czynno?ci wys?uchania dziecka.

Zawarto?? merytoryczna szkolenia:
- obraz psychologiczny dziecka w kontek?cie jego wys?uchania w procesie cywilnym;
- portret dziecka w sytuacji konfliktu/braku wspó?pracy mi?dzy rodzicami/opiekunami dziecka;
- przeciwskazania do przeprowadzenia czynno?ci wys?uchania dziecka;
- zasady formu?owania pyta?;
- zasady budowania i utrzymywania kontaktu z dzieckiem;
- okoliczno?ci uwzgl?dnienia zdania i rozs?dnych ?ycze? dziecka;
- trudno?ci z wys?uchaniem dziecka w post?powaniu cywilnym.

 

Wi?cej informacji o ofercie szkoleniowej znajduje si? na stronie internetowej: www.edukacja.fdn.pl (zak?adka - szkolenie na zamówienie)

 

 

 

Pliki do pobrania