Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Opiniodawcze Zespo?y S?dowych Specjalistów zast?pi?y Rodzinne O?rodki Diagnostyczno-Konsultacyjne

1 stycznia 2016 roku wesz?a w ?ycie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespo?ach s?dowych specjalistów. Rodzinne O?rodki Diagnostyczno-Konsultacyjne (RODK) z dniem wej?cia w ?ycie niniejszej ustawy sta?y si? Opiniodawczymi Zespo?ami S?dowych Specjalistów. Zmiana ta nie wp?yn??a na sk?ad personalny tych instytucji, kierownicy RODK stali si? kierownikami Zespo?ów, a psycholodzy, pedagodzy i lekarze RODK specjalistami Opiniodawczych Zespo?ów S?dowych Specjalistów.

 

Zmianie uleg?o natomiast umiejscowienie Zespo?ów, które sta?y si? cz??ci? s?dów okr?gowych, na wzór kuratorów i przesta?y by? organami pomocniczymi. Podkre?lenia wymaga, ?e zgodnie z now? regulacj? specjali?ci maj? by? niezale?ni w wykonywaniu swoich czynno?ci, a co za tym idzie prezesi s?dów okr?gowych nie maj? uprawnie? do wydawania im wi???cych plece?.  Nadzór nad dzia?alno?ci? Zespo?ów sprawuje Minister Sprawiedliwo?ci. Specjali?ci zobowi?zani s? do przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury bada? a tak?e terminowego, starannego i bezstronnego sporz?dzania opinii.

 

G?ównym zadaniem Zespo?ów pozostaje nadal sporz?dzanie opinii na podstawie przeprowadzonych bada? w sprawach rodzinnych i opieku?czych oraz w sprawach nieletnich. Dodatkowo Zespo?y prowadz? mediacje, przeprowadzaj? wywiady ?rodowiskowe oraz prowadz? poradnictwo dla ma?oletnich i ich rodzin.

 

 

 

Na podstawie: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/890377,powstana-opiniodawcze-zespoly-sadowych-specjalistow-prezydent-podpisal-ustawe.html