Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Orzecznictwo

 Wybrane orzecznictwo z zakresu kuratora dla ma?oletniego pokrzywdzonego:

  •  Zakaz reprezentacji ma?oletniego pokrzywdzonego przez jego rodzica jest uzasadniony nie tylko w tych post?powaniach karnych, w których drugi rodzic jest oskar?onym, ale tak?e na etapie in rem, w którym drugi rodzic jest osob? podejrzan? o pope?nienie przest?pstwa na szkod? ma?oletnich dzieci. Postanowienie SN z dnia 30 wrze?nia 2015 r., I KZP 8/15

  • Rodzic ma?oletniego nie mo?e, dzia?aj?c w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywa? praw tego ma?oletniego jako pokrzywdzonego w post?powaniu karnym, w tym tak?e w post?powaniu z oskar?enia prywatnego, je?eli oskar?onym jest drugi z rodziców. Uchwa?a SN z dnia 30 wrze?nia 2010  r., I KZP 10/10
  • Kurator ustanowiony na podstawie art. 99 KRO jest z mocy ustawy reprezentantem ma?oletniego, którego interesy mog? by? w danej sprawie sprzeczne z interesami rodziców lub któregokolwiek z rodziców. W takiej sytuacji dzia?a on jako przedstawiciel ustawowy ma?oletniego i tym samym wy??cza w stosunku do ma?oletniego wynikaj?ce z w?adzy rodzicielskiej rodziców uprawnienie okre?lone w art. 98 § 1 KRO. Podobnie rzecz si? ma z kuratorem ustanowionym w zwi?zku z post?powaniem prowadzonym przed s?dem, który ma za zadanie reprezentowanie dziecka, czyli dokonywanie czynno?ci procesowych w imieniu i ze skutkiem dla reprezentowanego(art. 98 § 3 KRO).Kurator jako przedstawiciel ustawowy ma?oletniej by? zatem uprawniony m. in. do z?o?enia wniosku o zado??uczynienie z tytu?u wyrz?dzonej jej krzywdy przest?pstwem z art. 148 § 1 KK skutkuj?cym ?mierci? jej matki.Pozwala?o to kuratorowi na dzia?anie w okre?lonej sprawie niezale?nie od tego jakich przest?pstw by dotyczy?o, oczywi?cie pod warunkiem, ?e by?yby to czyny, które narusza?y prawa lub interesy pokrzywdzonej. Gdyby by?o inaczej ka?de rozszerzenie tamtego post?powania o kolejne przest?pstwo musia?oby skutkowa? wnioskiem prokuratora do s?du rodzinnego o ustanowienie kuratora, co by?oby dzia?aniem zupe?nie nieracjonalnym. Istot? przecie? postanowienia wydawanego w trybie art. 99 KRO by?a troska o interes ma?oletniego pokrzywdzonego, który pozbawiony zdolno?ci do czynno?ci procesowych winien by? nale?ycie reprezentowany w toku prowadzonego post?powania. Wyrok S?du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2014  r., II AKa 246/14
  • Do pojednania ma?oletniego pokrzywdzonego z jego rodzicem w trybie art. 66 § 3 KK uprawniony jest kurator wyznaczony przez s?d opieku?czy do reprezentowania ma?oletniego. Na pojednanie to musi zezwoli? s?d opieku?czy. Uchwa?a S?du Najwy?szego z dnia  20 czerwca 2012  r., I KZP 9/12
  • Podstaw? prawn? zas?dzenia wynagrodzenia na rzecz kuratora ustanowionego na podstawie art. 99 KRO. dla reprezentowania praw ma?oletniego jako pokrzywdzonego w post?powaniu karnym prowadzonym przeciwko drugiemu z jego rodziców stanowi art. 618 § 1 pkt 11 KPK w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z 1982 r. - Prawo o adwokaturze w zw. ze stosowanym per analogiam § 1 ust. 1 i 3 rozporz?dzenia z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie okre?lenia wysoko?ci wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1476) w zw. z odpowiednimi (zale?nymi od realiów konkretnej sprawy karnej) przepisami rozporz?dzenia z dnia 28 wrze?nia 2002 r. w sprawie op?at za czynno?ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pa?stwa kosztów nieop?aconej pomocy prawnej udzielonej z urz?du (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461). Wyrok S?du Apelacyjnego w Katowicach z dnia  19 marca 2015  r., II AKa 46/15, LEX nr 1667538