Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Orzecznictwo

 Wybrane orzecznictwo z zakresu wys?uchania dziecka w procesie cywilnym

  • Zgodnie z art. 2161 § 1 k.p.c. w brzmieniu ustalonym przez ustaw? z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opieku?czy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431), s?d w sprawach dotycz?cych osoby ma?oletniego dziecka wys?ucha je, je?eli jego rozwój umys?owy, stan zdrowia i stopie? dojrza?o?ci na to pozwala. Podobnie kwesti? t? reguluje art. 576 § 2 k.p.c. w brzmieniu ustalonym przez t? sam? ustaw? z dnia 6 listopada 2008 r., jest w nim bowiem równie? mowa o wys?uchaniu ma?oletniego, je?eli jego rozwój umys?owy, stan zdrowia i stopie? dojrza?o?ci na to pozwala. Spe?nienie tych przes?anek musi by? ocenione przez s?d w ?wietle okoliczno?ci sprawy w odniesieniu do konkretnego ma?oletniego dziecka. Ze wzgl?du na to, ?e wys?uchanie dziecka stanowi czynno?? procesow?, zarówno o jej przeprowadzeniu, jak i pomini?ciu decyduje s?d, a wi?c sk?ad orzekaj?cy s?du, a nie jego przewodnicz?cy. Wyrok S?du Najwy?szego z dnia 13 grudnia 2013 r., SNO 35/13SNO 35/13
  • W wypadku odst?pienia od wys?uchania przysposabianego s?d powinien wyja?ni? przyczyny tej decyzji. Jest to niezb?dne do oceny zasadno?ci tej decyzji i odparcia ewentualnego zarzutu nieuzasadnionego pomini?cia obowi?zku wys?uchania przysposabianego. Postanowienie S?du Najwy?szego z dnia 22 czerwca 2012 r., V CSK 283/11
  • Uwzgl?dniaj?c tre?? art. 12 Konwencji o prawach dziecka, jak i tre?? przepisu art. 576 ( 2 w zwi?zku z art. 573 ( 2 k.p.c., nale?y przyj??, ?e obowi?zkiem s?du, w ka?dej sprawie dotycz?cej dziecka, jest wys?uchanie dziecka, którego stan rozwoju psycho-fizycznego na to pozwala. Postanowienie S?du Najwy?szego z dnia 1 pa?dziernika 1998 r., I CKN 825/98