Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Pokoje, które uzyska?y Certyfikat

Certyfikat przyjaznego pokoju     Plakietka certyfikowanego pokoju

 

Do tej pory Certyfikaty* otrzyma?y:

 1. Centrum Pomocy Osobom Uzale?nionym od Alkoholu i ich Rodzinom w Bytomiu
 2. Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie - UTRACI?
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
 4. S?d Rejonowy w Chorzowie
 5. S?d Rejonowy dla ?odzi ?ródmie?cia
 6. S?d Rejonowy w My?liborzu
 7. S?d Rejonowy w Sejnach
 8. Komenda Powiatowa Policji w ?a?cucie- UTRACI?
 9. Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” w Warszawie
 10. O?rodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie ?l?skiej
 11. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
 12. Komenda Powiatowa Policji w Ko?cianie
 13. S?d Rejonowy w Gryficach - UTRACI?
 14. Komenda Miejska Policji w ?winouj?ciu
 15. Komenda Powiatowa Policji w ?obzie- UTRACI?
 16. Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej - O?rodek Interwencji Kryzysowej w P?ocku
 17. S?d Rejonowy w Mielcu
 18. S?d Rejonowy w Strzelcach Kraje?skich
 19. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach - UTRACI?
 20. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
 21. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
 22. O?rodek Interwencji Kryzysowej w Nowym S?czu
 23. Komenda Powiatowa Policji w Suwa?kach
 24. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gi?ycku
 25. Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Noteci?
 26. Komenda Miejska Policji w Lublinie
 27. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
 28. S?d Rejonowy w Jaworze
 29. Komenda Powiatowa Policji w ?ukowie
 30. O?rodek Interwencji Kryzysowej przy O?rodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ko?o” w Warszawie
 31. S?d Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
 32. Grudzi?dzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” w Grudzi?dzu
 33. S?d Rejonowy w Tarnobrzegu
 34. O?rodek Terapii Dzieci i M?odzie?y z Rodzin Alkoholowych PZOZ w Gda?sku
 35. Komenda Powiatowa Policji w ?aganiu
 36. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mie?cie Lubawskim
 37. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 38. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- O?rodek Inerwencji Kryzysowej w Krotoszynie
 39. Komenda Powiatowa Policji w Le?ajsku
 40. Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczeci?skim
 41. S?d Rejonowy Szczecin Centrum
 42. Pogotowie Opieku?cze im. Karola Olgierda Borchardta w Gda?sku
 43. S?d Rejonowy w Bia?ej Podlaskiej
 44. Rodzinny O?rodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Che?mie - UTRACI?
 45. S?d Rejonowy w K?odzku
 46. Fundacja NON LICET we Wroc?awiu
 47. S?d Rejonowy Katowice-Zachód
 48. S?d Rejonowy w S?awnie
 49. S?d Rejonowy w Zgierzu
 50. Specjalistyczny O?rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bia?ogardzie
 51. S?d Rejonowy w ?owiczu
 52. Specjalistyczny O?rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach (Inowroc?aw)
 53. S?d Rejonowy w Dzier?onowie
 54. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu
 55. O?rodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzale?nie? i Pomocy Rodzinie w I?awie
 56. S?d Rejonowy w Gliwicach
 57. S?d Rejonowy w D?bicy
 58. S?d Rejonowy w Wo?owie
 59. S?d Rejonowy w Stalowej Woli
 60. VI Komisariat Policji w Krakowie
 61. Stowarzyszenie "AZYL" na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu
 62. S?d Rejonowy w Radziejowie
 63. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
 64. S?d Rejonowy w Zielonej Górze
 65. S?d Rejonowy w Gryficach
 66. S?d Rejonowy w Wyszkowie
 67. S?d Rejonowy Pozna? Nowe Miasto i Wilda
 68. S?d Rejonowy w Goleniowie
 69. S?d Okr?gowy w Opolu
 70. S?d Rejonowy w K?zierzynie-Ko?lu
 71. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 72. Rodzinny O?redek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Che?mie
 73. S?d Rejonowy w Lipnie - Wydzia? Zamiejscowy w Rypinie
 74. S?d Rejonowy w ?om?y
 75. Centrum Medyczne VOLTA
 76. S?d Rejonowt w Bia?ymstoku
 77. Dom Dziecka w ?obzie
 78. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Tomy?lu
 79. S?d Rejonowy w S?ubicach
 80. S?d Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
 81. S?d Rejonowy w Grójcu
 82. Rodzinny O?rodek Diagnostyczno-Konsultacyjny Nr 2 w Warszawie
 83. S?d Rejonowy w Lipnie
 84. S?d Rejonowy w Olkuszu
 85. S?d Okr?gowy w Olsztynie
 86. S?d Rejonowy w Radomsku
 87. S?d Rejonowy w Z?bkowicach ?l?skich
 88. S?d Rejonowy w Opocznie
 89. S?d Okr?gowy w Przemy?lu
 90. S?d Rejonowy w Be?chatowie
 91. S?d Rejonowy w Tarnowie
 92. S?d Rejonowy w S?upsku
 93. S?d Okr?gowy w S?upsku
 94. S?d Rejonowy w ?a?cucie
 95. S?d Rejonowy w Ko?obrzegu
 96. S?d Rejonowy w Brzegu
 97. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu
 98. S?d Rejonowy w Zabrzu
 99. S?d Okr?gowy we W?oc?awku
 100. S?d Rejonowy w Limanowej
 101. S?d Rejonowy w Opolu
 102. Prokuratura Rejonowa w ?winouj?ciu
 103. S?d Rejonowy w Staszowie
 104. Komedna Powiatowa Policji Powiatu ?ódzkiego Wschodniego
 105. S?d Rejonowy w Trzciance
 106. S?d Rejonowy Pozna? - Stare Miasto
 107. S?d Rejonowy w Pile
 108. S?d Rejonowy w Koszalinie
 109. S?d Okr?gowy w Koszalinie
 110. Dom Dziecka w Che?mnie
 111. Komenda Miejska Policji w Che?mie
 112. S?d Rejonowy w Boles?awcu
 113. S?d Rejonowy w Sosnowcu
 114. S?d Rejonowy w I?awie
 115. S?d Rejonowy Pozna? Nowe Miasto-Wilda
 116. S?d Rejonowy w Kluczborku
 117. S?d Rejonowy w Wa?brzychu
 118. S?d Rejonowy w Cz?stochowie
 119. S?d Rejonowy w Pruszkowie
 120. S?d Rejonowy w Olecku
 121. S?d Rejonowy w Kolbuszowej
 122. S?d Rejonowy w Kra?niku
 123. S?d Rejonowy w Bi?goraju
 124. S?d Rejonowy w Gorlicach
 125. S?d Rejonowy w Nowym S?czu z siedzib? zamiejscow? w Muszynie
 126. S?d Rejonowy w Koninie

 

* numer porz?dkowy odpowiada numerowi Certyfikatu