Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Polska prezentuje sprawozdanie z wykonywania Konwencji o Prawach Dzieci

Polska delegacja sk?ada si? z przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, Ministerstwa Spraw Wewn?trznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Biura Pe?nomocnika Rz?du do spraw Równego Traktowania, Prokuratury Generalnej. Przewodniczy jej Rados?aw Mleczko, Wiceminister Pracy i Polityki Spo?ecznej, a obronie przys?uchiwa? si? b?dzie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który przygotowa? raport alternatywny.

Celem delegacji jest przedstawienie Komitetowi Praw Dziecka ONZ sprawozdania z realizacji w ustawodawstwie i praktyce zobowi?za? wynikaj?cych z postanowie? Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010. Sprawozdanie przygotowane zosta?o w 2012 roku w odpowiedzi na zalecenia Komisji z 2002 roku.

Po wys?uchaniu sprawozdania polskiej delegacji, Komitet Praw Dziecka przyjmuje dokument zawieraj?cy ocen? wdra?ania postanowie? konwencji przez dane pa?stwo (aspekty pozytywne, problemy we wdra?aniu postanowie? konwencji).

Komitet Praw Dziecka (Committee on the Rights of the Child) sk?ada si? z 18 niezale?nych cz?onków. Zadaniem komitetu jest rozpatrywanie sprawozda? pa?stw-stron konwencji z wykonywania jego postanowie?. Takie sprawozdania przygotowywa? musz? rz?dy pa?stw sygnatariuszy.  Komitet dysponuje jednak nie tylko rz?dowymi sprawozdaniami, lecz tak?e odpowiedziami na dodatkowe pytania, oraz alternatywnymi raportami.

Z takim alternatywnym raportem wyst?pi Rzecznik Praw Dziecka. Przygotowany raport zawiera informacj? i ocen? na temat przestrzegania postanowie? Konwencji o prawach dziecka w Polsce oraz rekomendacje. Te obejmuj? m.in. konieczno?? ratyfikacji III Protoko?u Fakultatywnego do Konwencji w sprawie procedury sk?adania zawiadomie?, wprowadzenia do polskiego porz?dku prawnego instytucji "adwokata dla dziecka", gwarancji jednorazowo?ci przes?uchania ma?oletniego pokrzywdzonego lub ?wiadka oraz zwi?kszenie nak?adów finansowych na rodzicielstwo zast?pcze.

Alternatywny raport przedstawi? tak?e organizacje pozarz?dowe, takie jak UNICEF Polska, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Kome?skiego, Helsi?ska Fundacj? Praw Cz?owieka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zast?pczej i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

?ród?o: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/onz-oceni-realizacje-wykonywania-przez-polske-konwencji-o-prawach-dziecka, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,7376,w-genewie-o-prawach-dziecka.html