Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Procedura

W 2008 roku, w ramach Koalicjia na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci, uruchomiono procedur? certyfikowania miejsc przes?uchiwania dzieci. Miejsca spe?niaj?ce standardy oraz warunki okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Sprawiedliwo??i z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przes?uchania przeprowadzonego w trybie okre?lonym w art. 185a - 185c Kodeksu post?powania karnego oraz wytycznych "Jak zorganizowa? i wyposa?y? Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci?" otrzymuj? certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwo?ci oraz stosown? plakietk?.

 

      Plakietka certyfikowanego pokoju

 

Co daje przyznanie takiego certyfikatu?

 • Po 1. - jest to dowód na spe?nianie wysokich standardów dot. miejsca przes?uchiwania dzieci.
 • Po 2. - umieszczenie certyfikowanych pokoi na stronie Fundacji w ramach prowadzonego programu "Dziecko - ?wiadek szczególnej troski" oraz Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, co pomaga promowa? pokój przes?ucha?.
 • Po 3. - przes?anie wykazu pokoi, które otrzyma?y certyfikat do odpowiednich s?dów i prokuratur, co u?atwi nawi?zanie ?ci?lejszej wspó?pracy z nimi.
 • Po 4. - uzyskanie rekomendacji od Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwo?ci co do potrzeby przeprowadzenia zmian w wyposa?eniu lub funkcjonowaniu pokoju.

 

INFORMUJEMY, ?E PRZYJMOWANIE ZG?OSZE? PROWADZONE JEST DO DNIA 15 SIERPNIA 2016 R. 

ZG?OSZENIA, KTÓRE ZOSTAN? DOSTARCZONE PO DNIU 15 SIERPNIA 2016 R. NIE B?D? UWZGL?DNIONE W PROCESIE CERTYFIKACJI ZAKO?CZONEJ WR?CZENIEM CERTYFIKATU W PA?DZIERNIKU 2016 R.

 

Sama procedura przyznania certyfikatu obejmuje nast?puj?ce dzia?ania:

1. Nades?anie zg?oszenia przez organizacj?/instytucj? prowadz?c? pokój przes?ucha? dzieci:

 • na formularzu zg?oszenia, pobranym ze strony ((do pobrania poni?ej), w pe?ni wype?nionym i opatrzonym w stosowne podpisy i piecz?cie w ko?cowej cz??ci formularza (! UWAGA, zg?oszenia nie spe?niaj?ce tych wymogów nie b?d? rozpatrywane).
 • z do??czonymi zdj?ciami (w formie tradycyjnej, elektronicznej lub na p?ycie CD), b?d?cymi udokumentowaniem informacji podanych w formularzu (zdj?cie pokoju dziecinnego, pokoju technicznego, pokoju oczekiwa? oraz zdj?cie drogi wiod?cej do pokoju - korytarza, wej?cia itp.), które pó?niej zostan? równie? wykorzystane do prezentacji pokoju na mapie przyjaznych pokoi przes?ucha?;
 • poczt? na adres: Fundacja Dzieci Niczyje ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Certyfikacja Przyjaznych Pokoi Przes?ucha?” lub faxem na nr tel./fax. (22) 826 14 34 lub w formie zeskanowanego dokumentu - poczt? elektroniczn? na adres: monika.horna@fdn.pl

2. Analiza nades?anego zg?oszenia.


3. Weryfikacja zg?oszonego pokoju przez 2 ceryfikatorów/weryfikatorów.

Do tego celu Fundacja i Ministerstwo Sprawiedliwo?ci deleguj? profesjonalistów, którzy:

 • reprezentuj? dwie ró?ne profesje - jednym z weryfikatorów jest zawsze przedstawiciel wymiaru sprawiedliwo?ci - s?dzia lub prokurator, a drugim - psycholog lub pedagog;
 • zaznajomieni s? z Rozporz?dzeniem Ministra Sprawiedliwo?ci (do pobrania poni?ej) oraz wytycznymi "Jak zorganizowa? i wyposa?y? Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci?" (do pobrania poni?ej);
 • nie s? zwi?zani zawodowo z instytucj? prowadz?c? pokój przes?ucha?,
 • przeprowadzaj? wizytacj? (wizytacja ka?dego z weryfikatorów odbywa? si? mo?e w róznych terminach) zg?oszonego pokoju z u?yciem specjalnie przygotowanego do tego celu formularza oceny;
 • dzia?aj? na zasadach wolontariatu.

4. Analiza informacji zebranych przez weryfikatorów.

Nadsy?ane przez weryfikatorów ankiety zawieraj? zarówno obiektywne informacje, jak i subiektywne wra?enia i komentarze zwi?zane ze specyfik? wykonywanego zawodu.

5. Przyznanie Certyfikatu (wraz z ewentualnymi rekomendacjami drobnych 'poprawek') lub wskazanie uchybie? i rozbie?no?ci ze Standardami, które nie pozwoli?y na jego przyznanie.

Ponadto pokoje, które otrzyma?y Certyfikat umieszczane s? na stosownej li?cie certyfikowanych pokoi na stronie Fundacji  jak równie? Ministerstwa Sprawiedliwo?ci.

 

Plakietka certyfikowanego pokoju

 

Osoby, chc?ce wspomóc nasze dzia?ania, zapraszamy do wspó?pracy przy weryfikacji pokoi przeslucha?!

 

Weryfikatorem mo?e zosta? s?dzia, prokurator, psycholog i pedagog. Udzia? w procedurze odbywa si? na zasadach wolontariatu.

Aby w??czy? si? w procedur? certykowania nale?y:

 1. Nades?a? zg?oszenie swojego uczestnictwa w procedurze - mailowo na ades monika.horna@fdn.pl - podaj?c:
  • imi? i nazwisko;
  • wykonywany zawód;
  • miejsce pracy;
  • miasto, miejscowo?? lub te? szerszy obszar (np. "do 20 km od miasta X"), gdzie zgodziliby si? Pa?stwo przeprowadzi? osobist? wizytacj?;
  • nr telefonu kontaktowego i adres e-mail.
 2. ... i czeka? na informacj? od Fundacji Dzieci Niczyje o potrzebie weryfikacji konkretnego pokoju. Informacja b?dzie wys?ana, kiedy do procedury certyfikowania zg?oszony zostanie pokój z miasta/miejscowo?ci, gdzie mo?liwo?? wizytacji zadeklarowa? certyfikator.

Do zada? weryfikatora nale?e? b?dzie:

 • zapoznanie si? z przygotowanymi i otrzymanymi wskazówkami i wytycznymi dotycz?cymi procedury i przebiegu procesu weryfikacji,
 • skontaktowanie si? ze wskazan? przez certyfikatora (z Fundacji lub Ministerstwa) osob? z organizacji/instytucji prowadz?cej pokój w celu umówienia dogodnego terminu wizytacji.
 • zapoznanie si? z Rozporz?dzeniem Ministra Sprawiedliwo?ci oraz wytycznymi "Jak zorganizowa? i wyposa?y? Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci?" (do pobrania poni?ej)
 • osobiste przeprowadzenie weryfikacji zg?oszenia przyjaznego pokoju przes?ucha?, zgodnie z wytycznymi (weryfikator jest dodatkowo proszony tak?e o dokonanie pewnych czynno?ci np. weryfikuj?cych sprz?t do nagrywani podczas wizytacji)
 • udokumentowanie wizytacji poprzez:
  • dok?adne wype?nienie przygotowanej ankiety ocennej (któr? otrzyma wraz z informacj? o pokoju przes?ucha? zg?oszonym do procedury)
  • zawarcie w ankiecie równie? subiektywnej oceny pokoju, pod k?tem oczekiwa?, wynikaj?cych ze specyfiki reprezentowanej profesji,
  • w miar? mo?liwo?ci - sfotografowanie pokoju
 • przes?anie zebranej dokumentacji w ca?o?ci na adres Fundacji - mailowo lub tradycyjn? poczt?.

 

 

Zapraszamy do wspó?pracy!

 

 

Wszelkie pytania w sprawie procesu certyfikowania prosimy kierowa? do Fundacji Dzieci Niczyje - monika.horna@fdn.pl, b?d? do Ministerstwa Sprawiedliwo?ci - aaugustyniak@ms.gov.pl.

 

Pliki do pobrania

 • Formularz zg?oszenia

  DOC (77.5 KB)
  Formularz zg?oszenia do programu certyfikowania
 • Rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci

  PDF (43.31 KB)
  Rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci okre?laj?ce warunki pomieszcze? przeznaczonych do przeprowadzania przes?ucha?
 • Wytyczne

  PDF (389.37 KB)
  Wytyczne "Jak zorganizowa? i wyposa?y? Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci?"