Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Przes?uchanie dziecka w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha? - film edukacyjny

W ramach kampanii „Przes?uchanie dziecka to sztuka” Fundacja Dzieci Niczyje opracowa?a film edukacyjny „B?d? ?wiadkiem”. Prezentacja skierowana jest do dzieci, które b?d? sk?ada? zeznania w procesie karnym. Animacja w przyjazny sposób przegotowuje dzieci do udzia?u w przes?uchaniu.

Film sk?ada si? z czterech, krótkich cz??ci:

Pierwsza cz??? filmu pt. „Jakie s? prawa i obowi?zki dziecka wyst?puj?cego w roli ?wiadka?” – t?umaczy czym jest przes?uchanie, jakie prawa ma dziecko –?wiadek oraz jakie obowi?zki czekaj? na niego podczas przes?uchania

 

W drugiej cz??ci filmu pt.: „Jak wygl?da Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci?” – poznajemy miejsce przes?uchania oraz osoby, z którymi dziecko spotka si? podczas sk?adanie zezna?

 

Trzecia cz??? filmu pt. „Na czym polega sk?adanie zezna? w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha? Dzieci” – pokazuje przyk?adowy przebieg rozmowy s?dziego i psychologa z dzieckiem-?wiadkiem

 

Z czwartej cz??? filmu pt.: „Co dzieje si? po przes?uchaniu w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha? Dzieci?” – dowiadujemy si? co wydarzy si? po przes?uchaniu oraz jak przyjemnie mo?e dziecko sp?dzi? czas po rozmowie z s?dzi? i psychologiem

 

 

Film edukacyjny „B?d? ?wiadkiem” jest cz??ci? projektu „Dajemy dzieciom si??! – prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG