Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Regulacje prawne

Art. 51. Kodeksu post?powania karnego:

§ 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osob? fizyczn?, czynno?ci procesowych dokonuje organ uprawniony do dzia?ania w jego imieniu.

§  2. Je?eli pokrzywdzonym jest ma?oletni albo ubezw?asnowolniony ca?kowicie lub cz??ciowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której sta?? piecz? pokrzywdzony pozostaje.

§  3. 42 Je?eli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególno?ci ze wzgl?du na wiek lub stan zdrowia, jego prawa mo?e wykonywa? osoba, pod której piecz? pokrzywdzony pozostaje.

 

Art.  98. Kodeksu rodzinnego i opieku?czego:

§  1. Rodzice s? przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostaj?cego pod ich w?adz? rodzicielsk?. Je?eli dziecko pozostaje pod w?adz? rodzicielsk? obojga rodziców, ka?de z nich mo?e dzia?a? samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

§  2. Jednak?e ?adne z rodziców nie mo?e reprezentowa? dziecka:

1) przy czynno?ciach prawnych mi?dzy dzie?mi pozostaj?cymi pod ich w?adz? rodzicielsk?;

2) przy czynno?ciach prawnych mi?dzy dzieckiem a jednym z rodziców lub jego ma??onkiem, chyba ?e czynno?? prawna polega na bezp?atnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo ?e dotyczy nale?nych dziecku od drugiego z rodziców ?rodków utrzymania i wychowania.

§  3. Przepisy paragrafu poprzedzaj?cego stosuje si? odpowiednio w post?powaniu przed s?dem lub innym organem pa?stwowym.

 

Art. 99. Kodeksu rodzinnego i opieku?czego:

Je?eli ?adne z rodziców nie mo?e reprezentowa? dziecka pozostaj?cego pod w?adz? rodzicielsk?, reprezentuje je kurator ustanowiony przez s?d opieku?czy.

 

§ 131. Regulamin urz?dowania s?dów powszechnych:

O wskazanie kandydata na kuratora mo?na zwróci? si? do odpowiednich organów.