Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Regulacje prawne

Art. 12 Konwencji o prawach dziecka
1. Pa?stwa-Strony zapewniaj? dziecku, które jest zdolne do kszta?towania swych w?asnych pogl?dów, prawo do swobodnego wyra?ania w?asnych pogl?dów we wszystkich sprawach dotycz?cych dziecka, przyjmuj?c je z nale?yt? wag?, stosownie do wieku oraz dojrza?o?? dziecka.
2. W tym celu dziecko b?dzie mia?o w szczególno?ci zapewnion? mo?liwo?? wypowiadania si? w ka?dym post?powaniu s?dowym i administracyjnym, dotycz?cym dziecka, bezpo?rednio lub za po?rednictwem przedstawiciela b?d? odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewn?trznego.

Art. 216 ze zn.1 kodeksu post?powania cywilnego
§1. S?d w sprawach dotycz?cych osoby ma?oletniego dziecka wys?ucha je, je?eli jego rozwój umys?owy, stan zdrowia i stopie? dojrza?o?ci na to pozwala. Wys?uchanie odbywa si? poza sal? posiedze? s?dowych.
§2. S?d stosownie do okoliczno?ci, rozwoju umys?owego, stanu zdrowia i stopnia dojrza?o?ci dziecka uwzgl?dni jego zdanie i rozs?dne ?yczenia.

Art. 576 §2 kodeksu post?powania cywilnego
§2. S?d w sprawach dotycz?cych osoby lub maj?tku dziecka wys?ucha je, je?eli jego rozwój umys?owy, stan zdrowia i stopie? dojrza?o?ci na to pozwala, uwzgl?dniaj?c w miar? mo?liwo?ci jego rozs?dne ?yczenia. Wys?uchanie odbywa si? poza sal? posiedze? s?dowych.


Na podstawie art. 192 § 2 kodeksu post?powania karnego wnosz? o przes?uchanie ma?oletniej pokrzywdzonej w obecno?ci bieg?ego psychologa.