Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Ruszy?a ogólnopolska kampania spo?eczna "Przes?uchanie dziecka to sztuka"

5. pa?dziernika 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci i Fundacja Dzieci Niczyje zainaugurowa?y IV etap ogólnopolskiej kampanii„Dziecko – ?wiadek szczególnej troski”. Tegoroczna edycja akcji realizowana b?dzie pod has?em: „Przes?uchanie dziecka to sztuka”. Celem kampanii jest poprawa sytuacji ma?oletnich uczestnicz?cych w procedurach karnych poprzez profesjonalizacj? metod ich przes?uchania. Kampania adresowana jest g?ównie do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo?ci, ale równie? do dzieci, ich rodziców i opiekunów.

Tegoroczna akcja realizowana pod has?em „Przes?uchanie dziecka to sztuka” ma na celu uwra?liwianie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo?ci na problematyk? przes?uchania dziecka, jako czynno?ci szczególnej i wymagaj?cej odpowiednich umiej?tno?ci. Kampania ma zwraca? uwag?, ?e przeprowadzenie skutecznego i przyjaznego przes?uchania dziecka jest kunsztem oraz czynno?ci?, której warto i mo?na si? nauczy?. W ramach akcji podejmowane b?d? dzia?ania edukacyjne obejmuj?ce dystrybucj? specjalistycznych wydawnictw, jak i szkolenia prowadzone na terenie ca?ego kraju skierowane do profesjonalistów, dzieci, ich rodziców i opiekunów prawnych. Kampania potrwa do kwietnia 2016 r.

Przes?uchanie dziecka to szczególny rodzaj rozmowy wymagaj?cy od osób zaanga?owanych w czynno?? procesow? dostosowania si? do mo?liwo?ci dziecka, szanowania jego praw i jednoczesnej umiej?tno?ci gromadzenia warto?ciowego materia?u dowodowego – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje. – Przygotowane przez ekspertów FDN materia?y, w szczególno?ci dokument „Jak prowadzi? przes?uchanie dziecka?”, stanowi? pomocny przewodnik w efektywnym i przyjaznym odbieraniu zezna? od ma?ych ?wiadków. Metodologia przes?uchania wskazuje, jak przekaza? dziecku informacje o przys?uguj?cych prawach i obowi?zkach, a tak?e proponuje procedur? zadawania dziecku pyta? – g?ównie pyta?  stymuluj?cych swobodn? narracj? na temat jego do?wiadcze? – dodaje Sajkowska.

Materia?y dystrybuowane w ramach kampanii s? dostosowane do zmian prawnych, jakie zacz??y obwi?zywa? w zwi?zku ze zmian? modelu procesu karnego, ochron? prawn? ma?oletnich ?wiadków – w szczególno?ci w zakresie obowi?zuj?cego od 27. lipca 2015 roku obowi?zku przeprowadzania przes?uchania dzieci w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniach (art. 185d Kodeksu post?powania karnego).

Od 27. lipca 2015 roku ka?dy s?d w Polsce ma obowi?zek chroni? szczególne grupy ?wiadków, przes?uchuj?c ich w przyjaznych pokojach przes?ucha?. Chcemy zach?ca? profesjonalistów do podnoszenia kompetencji w zakresie przes?uchiwania ma?oletnich. Umiej?tne przes?uchanie dziecka chroni je przed wtórn? wiktymizacj? i daje organom procesowym wiarygodny materia? dowodowy – mówi prokurator Andrzej Augustyniak z Ministerstwa Sprawiedliwo?ci.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwo?ci wynika, ?e w 2014 roku w trybach art. 185a i 185b k.p.k. zeznania sk?ada?o ??cznie 9 375 ma?ych ?wiadków. W Polsce jest aktualnie ok. 300 miejsc przes?ucha? dzieci. 81 z nich posiada certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwo?ci i FDN.

Dostosowane do nowej rzeczywisto?ci prawnej materia?y edukacyjne skierowane do profesjonalistów dotyczy? b?d? metodologii przes?uchiwania dzieci oraz przygotowywania ma?ych ?wiadków do uczestnictwa w tej czynno?ci procesowej. W trakcie kampanii zaprezentowane zostan? ró?norodne wydawnictwa, takie jak m.in.: „Jak prowadzi? przes?uchanie dziecka? Metodologia przes?uchania ma?oletniego ?wiadka” – nt. uniwersalnej metody efektywnego i przyjaznego przes?uchiwania dziecka, „Jak zorganizowa? przes?uchanie dziecka w trybie art. 185a i 185b k.p.k.?” – rekomendacje zapewniaj?ce dzieciom przyjazne warunki przes?uchania pozwalaj?ce na zminimalizowanie ich stresu oraz zgromadzenie wiarygodnego materia?u dowodowego, czy „Jak zorganizowa? i wyposa?y? Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci?”. W ramach kampanii b?d? te? prowadzone szkolenia dla s?dziów z zakresu przyjaznego przes?uchiwania dzieci.

Podczas kampanii podejmowane b?d? równie? dzia?ania maj?ce na celu poszerzenie wiedzy w?ród dzieci oraz ich opiekunów na temat czynno?ci sk?adania zezna? przez ma?ych ?wiadków w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha? Dzieci. Z materia?ów edukacyjnych dzieci, rodzice i opiekunowie dowiedz? si? m.in. o swoich prawach i obowi?zkach zwi?zanych z t? czynno?ci? procesow?. Dodatkowo, dzieci i ich opiekunowie b?d? mogli wzi?? udzia? w zaj?ciach przygotowuj?cych do uczestnictwa w czynno?ci przes?uchania.

Uczestnictwo dziecka w rozprawie s?dowej jest dla niego du?ym prze?yciem, a gdy dochodzi do przes?uchania pojawiaj? si? dodatkowe emocje, z którymi nie zawsze umie sobie poradzi?. Dlatego tak wa?ne jest, aby czynno?ci procesowe z udzia?em dzieci odbywa?y si? w przyjaznej atmosferze, nie przysparzaj?cej dodatkowego stresu, z pe?n? trosk? o przestrzeganie ich praw. Cieszy mnie, ?e kampania „Przes?uchanie dziecka to sztuka” skupia si? na uwra?liwianiu na niezwykle delikatn? sytuacj? dzieci w procesie prawnym – mówi Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci organizuj? kampani? „Dziecko – ?wiadek szczególnej troski” od 2004 roku. Jej celem od samego pocz?tku jest rozpowszechnianie wiedzy o wyj?tkowej sytuacji dziecka uczestnicz?cego w procedurze karnej, w szczególno?ci w czynno?ci przes?uchania. Honorowy patronat nad kampani? obj?? Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Kampania jest cz??ci? projektu „Dajemy dzieciom si??! - prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG oraz wspó?finansowana z Programu Daphne Unii Europejskiej. Realizowane w ramach akcji dzia?ania edukacyjne wspierane s? tak?e przez Ambasad? Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Wi?cej informacji o kampanii, jak równie? materia?y edukacyjne, s? dost?pne na stronach: www.wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl  i www.edukacja.fdn.pl  

Pliki do pobrania