Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Standardy wys?uchania dziecka w procesie cywilnym

Uwzgl?dniaj?c prawo dziecka do wypowiedzenia si? we w?asnej sprawie, jednocze?nie dostrzegaj?c prawo dziecka do ochrony przed wielokrotnym kontaktem z wymiarem sprawiedliwo?ci oraz opowiadaniem o prze?yciach dla siebie trudnych, Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy ze Stowarzyszeniem S?dziów Rodzinnych w Polsce oraz Polskim Towarzystwem Psychologicznym zaproponowali ?rodowisku prawniczemu - s?dziom wydzia?ów rodzinnych i nieletnich oraz s?dziom wydzia?ów cywilnych a tak?e bieg?ym psychologom- rekomendacje dotycz?ce wys?uchania dziecka w post?powaniu cywilnym.
  • "Jak zorganizowa?  wys?uchanie dziecka w trybie art. 216 ze zn.1 i 576§2 kpc"
    Wskazówki dotycz?ce optymalnej organizacji wys?uchania dziecka. Sygnalizuj? w jaki sposób przygotowa? oraz przeprowadzi? czynno?? wys?uchania.

 

Pliki do pobrania