Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Trwa rejestracja na 12. Ogólnopolsk? Konferencj? "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw"

Zapraszamy profesjonalistów dzia?aj?cych na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym do udzia?u w 12. Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw", która odb?dzie si? 19 i 20 pa?dziernika 2015 r. w Pa?acu Kultury i Nauki w Warszawie.

Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw" organizowana jest od 2004 roku przez Fundacj? Dzieci Niczyje razem z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci i Miastem Sto?ecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Spo?ecznych. To jedno z najwi?kszych w Polsce wydarze? zwi?zanych z edukacj? profesjonalistów zajmuj?cych si? problemem przemocy wobec dzieci.

Rejestracja na konferencj? odbywa si? WY??CZNIE poprzez platform? edukacyjn? Fundacji Dzieci Niczyje.

Udzia? w konferencji jest p?atny. Koszt udzia?u wynosi 350 z?. Kwota ta nie pokrywa kosztów transportu i noclegu uczestników konferencji.

Wi?cej informacji i rejestracja >>

Zobacz program konferencji >>

Pliki do pobrania