Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Dzi?kuj? za wys?uchanie

Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie S?dziów Rodzinnych w Polsce pod honorowym patronatem Krajowej Rady S?downictwa oraz Rzecznika Praw Dziecka, 28 kwietnia 2016 roku zainaugurowali kampani? dotycz?c? wys?uchania dziecka przez s?dziego w post?powaniu cywilnym pod has?em

DZI?KUJ? ZA WYS?UCHANIE

Akcja adresowana jest do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo?ci – s?dziów wydzia?ów cywilnych oraz wydzia?ów rodzinnych i nieletnich. Kampania ma na celu uwra?liwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wys?uchania dziecka w post?powaniu cywilnym poprzez podkre?lenie istoty i warto?ci tej czynno?ci procesowej. Wys?uchanie jest szczególn? czynno?ci? procesow? s?u??c? temu, aby s?d zapozna? si? ze stanowiskiem dziecka i na tej podstawie - stosownie do okoliczno?ci, rozwoju umys?owego, stanu zdrowia i stopnia dojrza?o?ci dziecka – uwzgl?dni? jego zdanie i rozs?dne ?yczenia. Wys?uchanie daje mo?liwo?? bezpo?redniego kontaktu s?dziego z dzieckiem, lepszego poznania jego potrzeb i uwzgl?dnienia jego opinii. Wys?uchanie – w odró?nieniu od przes?uchanie - nie jest czynno?ci? dowodow?.

Przekaz kampanii:

 

 

W ramach kampanii realizowane s?:

1. Dzia?ania wydawnicze:

Publikacje dla profesjonalistów:

  • "Jak zorganizowa?  wys?uchanie dziecka w trybie art. 216 ze zn.1 i 576§2 kpc"
    Wskazówki dotycz?ce optymalnej organizacji wys?uchania dziecka. Sygnalizuj? w jaki sposób przygotowa? oraz przeprowadzi? czynno?? wys?uchania.

 

 

  • "Wys?uchanie dziecka w post?powaniu cywilnym" Kwartalnik Fundacji Dzieci Niczyje „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”
    Publikacja zawieraj?ca eksperckie artyku?y na temat problematyki wys?uchania dziecka.

                                                       

2. Dzia?ania szkoleniowe

W ramach kampanii organizowane b?d? na terenie ca?ego kraju szkolenia skierowane do s?dziów wydzia?ów rodzinnych i nieletnich oraz wydzia?ów cywilnych. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwo?ci b?d? mogli wzi?? udzia? w cyklu szkole? dotycz?cych metodyki wys?uchania dziecka. 

Zapisy na szkolenia b?d? prowadzone na stronie: www.edukacja.fdn.pl

 

Partnerzy kampanii:

  • Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y SZANSA w G?ogowie

  • Grudzi?dzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

  • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddzia? Bia?ostocki

 

Finansowanie:

Kampania jest cz??ci? projektu „Dajemy dzieciom si??! - prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG 

 Pliki do pobrania