Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Koalicja na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci

Logo Koalicji22 lutego 2007r. w Dniu Ofiar Przestępstw z inspiracji Fundacji Dzieci Niczyje zawiązała się Koalicja na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci. Do udziału w Koalicji zaproszone zostały instytucje prowadzące przesłuchania małych świadków (prokuratury, sądy) oraz prowadzące pokoje przesłuchań dziecięcych (policja, placówki pomocowe, organizacje pozarządowe i in.), a także profesjonaliści, uczestniczący w procedurach prawnych z udziałem dzieci.  

Obecnie Koalicja liczy już 265 członków (zobacz pełną listę Koalicjantów >>).

Cele koalicji:

  • Zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom-ofiarom przestępstw poprzez zmianę praktyki przesłuchiwania dzieci - tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań oraz wsparcie dziecka i jego opiekunów.
  • Podnoszenie kompetencji profesjonalistów (sędziów, prokuratorów, policjantów, biegłych sądowych) uczestniczących w interwencji prawnej i przesłuchaniach dzieci oraz pomagających dzieciom - ofiarom przestępstw. Zwiększenie wrażliwości ww. grup profesjonalistów na specyficzną sytuację dziecka w postępowaniu karnym.

W ramach współpracy  z koalicjantami m.in.:

  • W 2007 roku wypracowano standardy funkcjonowania i wyposażenia pokoi przesłuchań dzieci. (więcej >>)
  • Stworzono sieć realizatorów kampanii „Dziecko - świadek szczególnej troski", w ramach której dystrybuowane są przekazy kampanijne, wydawnictwa, służące doskonaleniu praktyki przesłuchań dzieci i wspierania dzieci-świadków oraz ich opiekunów prawnych, a także podejmowane i inicjowane inne działania, mające na celu szerzenie wiedzy o prawach małych świaków. (więcej >>)
  • Uruchomiono też procedurę certyfikowania funkcjonujących pokoi przesłuchań ze względu na zgodność z wypracowanymi standardami. Koalicjanci wzięli czynny udział w weryfikowaniu zgłaszanych pokoi. Część instytucjonalnych Koalicjantów, prowadzących pokoje przesłuchań dla dzieci zgłosiło również swoje pokoje do udziału w tej procedurze i znaczna część uzyskała już Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.(więcej >>)
  • W 2009 roku w wyniku prowazonych konsultacji opracowano Kartę Praw Dziecka - Ofiary/Świadka Przestępstwa.
    (więcej >>)
  • W 2010 roku konsultowano Standardy dotyczące przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie art. 185a i 185 b k.p.k., które swoją inaugurację miały podczas VII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" (więcej >>)

 

W sprawach Koalicji można kontaktowac się z nami pisząc na adres mailowy koalicjappd@fdn.pl.

 

Zapraszamy do udziału w Koalicji!

 

Jak przystąpić do Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci? >>