Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Procedura

W 2008 roku, w ramach Koalicjia na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci, uruchomiono procedurę certyfikowania miejsc przesłuchiwania dzieci. Miejsca spełniające standardy oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwośći z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a - 185c Kodeksu postępowania karnego oraz wytycznych "Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?" otrzymują certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stosowną plakietkę.

 

      Plakietka certyfikowanego pokoju

 

Co daje przyznanie takiego certyfikatu?

 • Po 1. - jest to dowód na spełnianie wysokich standardów dot. miejsca przesłuchiwania dzieci.
 • Po 2. - umieszczenie certyfikowanych pokoi na stronie Fundacji w ramach prowadzonego programu "Dziecko - świadek szczególnej troski" oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, co pomaga promować pokój przesłuchań.
 • Po 3. - przesłanie wykazu pokoi, które otrzymały certyfikat do odpowiednich sądów i prokuratur, co ułatwi nawiązanie ściślejszej współpracy z nimi.
 • Po 4. - uzyskanie rekomendacji od Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości co do potrzeby przeprowadzenia zmian w wyposażeniu lub funkcjonowaniu pokoju.

 

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ PROWADZONE JEST DO DNIA 15 SIERPNIA 2016 R. 

ZGŁOSZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ DOSTARCZONE PO DNIU 15 SIERPNIA 2016 R. NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE W PROCESIE CERTYFIKACJI ZAKOŃCZONEJ WRĘCZENIEM CERTYFIKATU W PAŹDZIERNIKU 2016 R.

 

Sama procedura przyznania certyfikatu obejmuje następujące działania:

1. Nadesłanie zgłoszenia przez organizację/instytucję prowadzącą pokój przesłuchań dzieci:

 • na formularzu zgłoszenia, pobranym ze strony ((do pobrania poniżej), w pełni wypełnionym i opatrzonym w stosowne podpisy i pieczęcie w końcowej części formularza (! UWAGA, zgłoszenia nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane).
 • z dołączonymi zdjęciami (w formie tradycyjnej, elektronicznej lub na płycie CD), będącymi udokumentowaniem informacji podanych w formularzu (zdjęcie pokoju dziecinnego, pokoju technicznego, pokoju oczekiwań oraz zdjęcie drogi wiodącej do pokoju - korytarza, wejścia itp.), które później zostaną również wykorzystane do prezentacji pokoju na mapie przyjaznych pokoi przesłuchań;
 • pocztą na adres: Fundacja Dzieci Niczyje ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Certyfikacja Przyjaznych Pokoi Przesłuchań” lub faxem na nr tel./fax. (22) 826 14 34 lub w formie zeskanowanego dokumentu - pocztą elektroniczną na adres: monika.horna@fdn.pl

2. Analiza nadesłanego zgłoszenia.


3. Weryfikacja zgłoszonego pokoju przez 2 ceryfikatorów/weryfikatorów.

Do tego celu Fundacja i Ministerstwo Sprawiedliwości delegują profesjonalistów, którzy:

 • reprezentują dwie różne profesje - jednym z weryfikatorów jest zawsze przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości - sędzia lub prokurator, a drugim - psycholog lub pedagog;
 • zaznajomieni są z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (do pobrania poniżej) oraz wytycznymi "Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?" (do pobrania poniżej);
 • nie są związani zawodowo z instytucją prowadzącą pokój przesłuchań,
 • przeprowadzają wizytację (wizytacja każdego z weryfikatorów odbywać się może w róznych terminach) zgłoszonego pokoju z użyciem specjalnie przygotowanego do tego celu formularza oceny;
 • działają na zasadach wolontariatu.

4. Analiza informacji zebranych przez weryfikatorów.

Nadsyłane przez weryfikatorów ankiety zawierają zarówno obiektywne informacje, jak i subiektywne wrażenia i komentarze związane ze specyfiką wykonywanego zawodu.

5. Przyznanie Certyfikatu (wraz z ewentualnymi rekomendacjami drobnych 'poprawek') lub wskazanie uchybień i rozbieżności ze Standardami, które nie pozwoliły na jego przyznanie.

Ponadto pokoje, które otrzymały Certyfikat umieszczane są na stosownej liście certyfikowanych pokoi na stronie Fundacji  jak również Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Plakietka certyfikowanego pokoju

 

Osoby, chcące wspomóc nasze działania, zapraszamy do współpracy przy weryfikacji pokoi przesluchań!

 

Weryfikatorem może zostać sędzia, prokurator, psycholog i pedagog. Udział w procedurze odbywa się na zasadach wolontariatu.

Aby włączyć się w procedurę certykowania należy:

 1. Nadesłać zgłoszenie swojego uczestnictwa w procedurze - mailowo na ades monika.horna@fdn.pl - podając:
  • imię i nazwisko;
  • wykonywany zawód;
  • miejsce pracy;
  • miasto, miejscowość lub też szerszy obszar (np. "do 20 km od miasta X"), gdzie zgodziliby się Państwo przeprowadzić osobistą wizytację;
  • nr telefonu kontaktowego i adres e-mail.
 2. ... i czekać na informację od Fundacji Dzieci Niczyje o potrzebie weryfikacji konkretnego pokoju. Informacja będzie wysłana, kiedy do procedury certyfikowania zgłoszony zostanie pokój z miasta/miejscowości, gdzie możliwość wizytacji zadeklarował certyfikator.

Do zadań weryfikatora należeć będzie:

 • zapoznanie się z przygotowanymi i otrzymanymi wskazówkami i wytycznymi dotyczącymi procedury i przebiegu procesu weryfikacji,
 • skontaktowanie się ze wskazaną przez certyfikatora (z Fundacji lub Ministerstwa) osobą z organizacji/instytucji prowadzącej pokój w celu umówienia dogodnego terminu wizytacji.
 • zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz wytycznymi "Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?" (do pobrania poniżej)
 • osobiste przeprowadzenie weryfikacji zgłoszenia przyjaznego pokoju przesłuchań, zgodnie z wytycznymi (weryfikator jest dodatkowo proszony także o dokonanie pewnych czynności np. weryfikujących sprzęt do nagrywani podczas wizytacji)
 • udokumentowanie wizytacji poprzez:
  • dokładne wypełnienie przygotowanej ankiety ocennej (którą otrzyma wraz z informacją o pokoju przesłuchań zgłoszonym do procedury)
  • zawarcie w ankiecie również subiektywnej oceny pokoju, pod kątem oczekiwań, wynikających ze specyfiki reprezentowanej profesji,
  • w miarę możliwości - sfotografowanie pokoju
 • przesłanie zebranej dokumentacji w całości na adres Fundacji - mailowo lub tradycyjną pocztą.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Wszelkie pytania w sprawie procesu certyfikowania prosimy kierować do Fundacji Dzieci Niczyje - monika.horna@fdn.pl, bądź do Ministerstwa Sprawiedliwości - aaugustyniak@ms.gov.pl.

 

Pliki do pobrania

 • Formularz zgłoszenia

  DOC (77.5 KB)
  Formularz zgłoszenia do programu certyfikowania
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

  PDF (43.31 KB)
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające warunki pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzania przesłuchań
 • Wytyczne

  PDF (389.37 KB)
  Wytyczne "Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?"