Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Przes?uchanie dziecka to sztuka

Fundacja Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwo?ci pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka 5 pa?dziernika 2015 roku zainaugurowali czwart? edycj? kampanii „Dziecko – ?wiadek szczególnej troski” pod has?em

PRZES?UCHANIE DZIECKA TO SZTUKA

Tegoroczne has?o kampanii ma na celu uwra?liwianie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo?ci na problematyk? przes?uchania dziecka, jako czynno?ci szczególnej i wymagaj?cej odpowiednich umiej?tno?ci. Ma zwraca? uwag?, ?e przeprowadzenie skutecznego i przyjaznego przes?uchania dziecka jest kunsztem oraz czynno?ci?, której warto i mo?na si? nauczy?. Kampania podkre?la, ?e przes?uchanie dziecka to szczególny rodzaj rozmowy wymagaj?cy od osób prowadz?cych czynno?? dostosowania si? do mo?liwo?ci dziecka, szanowania jego praw, a tak?e respektowania zasad wymiaru sprawiedliwo?ci. Wskazuje, ?e przyjazne przes?uchanie to sztuka nawi?zywania kontaktu z dzieckiem, zadawania odpowiednich pyta?, pod??ania za narracj? dziecka i chronienia go przed wtórn? traumatyzacj? a tak?e sztuka uzyskania warto?ciowego materia?u dowodowego.

 

Przekaz kampanii:

 

Plakat kampanii

 

W ramach kampanii realizowane s?:

1. Dzia?ania wydawnicze:

Publikacje dla profesjonalistów:

 • "Jak prowadzi? przes?uchanie dziecka. Metodyka przes?uchania ma?oletniego ?wiadka
  Metodyka prezentuje sugerowan?, ramow? strategi? prowadzenia przes?uchania ma?oletniego ?wiadka przez s?dziów i prokuratorów. Pomaga ustrukturyzowa? przebieg przes?uchania, umo?liwiaj?c jednocze?nie prowadzenie go w indywidualnym styl przes?uchuj?cego, z uwzgl?dnieniem podmiotowo?ci i cech przes?uchiwanego dziecka.    
 • "Jak zorganizowa? przes?uchanie dziecka w trybie art. 185a i 185b kpk"
  Wskazówki dotycz?ce optymalnej organizacji przes?uchania dziecka. Sygnalizuj? w jaki sposób przygotowa? oraz przeprowadzi? czynno?? procesow? aby zminimalizowa? stres dziecka oraz zgromadzi? warto?ciowy materia? dowodowy.
 • "Jak zorganizowa? i wyposa?y? Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci"
  Pomocne ?ród?o informacji na temat problematyki tworzenia przyjaznych miejsc przes?ucha? dzieci. Rekomendacje gwarantuj?, ?e stworzone na ich podstawie miejsca spe?nia? b?d? najwy?sze standardy. 

 

          Jak prowadzi? przes?uchanie dziecka. Metodyka przes?uchania ma?oletniego ?wiadka     Jak zorganizowa? przes?uchanie dziecka w trybie art. 185a i 185 kpk                                oraz:

 • "Przygotowanie ma?oletnich ?wiadków do przes?uchania w procedurach karnych"
  Scenariusz zaj?? przekazuj?cy wiedz? na temat technik umo?liwiaj?cych efektywne przygotowanie dzieci do sk?adania zezna? w procedurach karnych poprzez zastosowanie m.in. efektywnych metod pracy z dzieckiem krzywdzonym.
   

Scenariusz - Przygotowanie ma?oletnich ?wiadków do przes?uchania w procedurach karnych

 

Publikacje dla dzieci, ich rodziców oraz opiekunów:

W trakcie kampanii promowane b?d? materia?y edukacyjne skierowane do dzieci, ich rodziców/opiekunów na temat czynno?ci sk?adania zezna? przez ma?ych ?wiadków w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha? Dzieci. Z materia?ów dowiedz? si? oni m.in. o swoich prawach i obowi?zkach zwi?zanych z t? czynno?ci? procesow?

Opracowany zosta?:

 •  Film edukacyjny „B?d? ?wiadkiem” 

Prezentacja skierowana jest do dzieci, które b?d? sk?ada? zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha?. Animacja przegotowuje dzieci do udzia?u w przes?uchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk. Film sk?ada si? z czterech, krótkich cz??ci:

 

*w celu poprawnej prezentacji wszystkich cz???i filmu nale?y ka?drorazowo nacisn?? przycisk - youtube - na ekranie animacji
 

Pierwsza cz??? filmu pt. „Jakie s? prawa i obowi?zki dziecka wyst?puj?cego w roli ?wiadka?” – t?umaczy czym jest przes?uchanie, jakie prawa ma dziecko –?wiadek oraz jakie obowi?zki czekaj? na niego podczas przes?uchania

 

W drugiej cz??ci filmu pt.: „Jak wygl?da Przyjazny Pokój Przes?ucha? Dzieci?” – poznajemy miejsce przes?uchania oraz osoby, z którymi dziecko spotka si? podczas sk?adanie zezna?

 

Trzecia cz??? filmu pt. „Na czym polega sk?adanie zezna? w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha? Dzieci” – pokazuje przyk?adowy przebieg rozmowy s?dziego i psychologa z dzieckiem-?wiadkiem

 

Z czwartej cz??? filmu pt.: „Co dzieje si? po przes?uchaniu w Przyjaznym Pokoju Przes?ucha? Dzieci?” – dowiadujemy si? co wydarzy si? po przes?uchaniu oraz jak przyjemnie mo?e dziecko sp?dzi? czas po rozmowie z s?dzi? i psychologiem

 

 Ponadto w ramach kampanii opracowane zostan?: 

 • „B?d? ?wiadkiem. Poradnik dla dzieci uczestnicz?cych w procedurach karnych” – publikacja adresowana dla dzieci w wieku 6-13 lat
 • B?d? ?wiadkiem. Poradnik dla nastolatków uczestnicz?cych w procedurach karnych” – publikacja adresowana dla nastolatków w wieku 14-18 lat
 • „Gdy Twoje dziecko b?dzie przes?uchane”­ – poradnik adresowany dla rodziców/opiekunów dzieci uczestnicz?cych w procedurach karnych

 

2. Dzia?ania szkoleniowe

W ramach kampanii organizowane b?d? na terenie ca?ego kraju szkolenia skierowane do profesjonalistów, dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Profesjonali?ci b?d? mogli wzi?? udzia? w cyklu szkole? dotycz?cych metodyki przes?uchania dziecka. Dla dzieci, ich rodziców/opiekunów zorganizowane zostan? spotkania edukacyjne przygotowuj?ce do udzia?u w procedurach karnych.

Zapisy na szkolenia b?d? prowadzone na stronie: www.edukacja.fdn.pl

 

Partnerzy kampanii:

 • Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y SZANSA w G?ogowie

 • Grudzi?dzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddzia? Bia?ostocki

 

Finansowanie:

Kampania jest cz??ci? projektu „Dajemy dzieciom si??! - prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG oraz wspó?finansowana z Programu Daphne Unii Europejskiej. Realizowane w ramach akcji dzia?ania edukacyjne wspierane s? tak?e przez Ambasad? Stanów Zjednoczonych w Polsce.

 

 Pliki do pobrania