Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Standardy pracy kuratora dla ma?oletniego pokrzywdzonego

W 2014 r. powo?ana zosta?a grupa ekspertów przy Fundacji Dzieci Niczyje, której celem by?o wypracowanie standardów pracy kuratora dla ma?oletniego pokrzywdzonego w post?powaniu karnym. W sk?adzie grupy ekspertów znale?li si? przedstawiciele ?wiata nauki oraz praktycy, zajmuj?cy si? pomoc? dzieciom-ofiarom przest?pstw (psychologowie, prawnicy).

Obecnie trwaj? prace nad finalizacj? standardów, w szczególno?ci – starania o obj?cie ich patronatem.

Wi?cej informacji wkrótce.